Navigácia

 • USMERNENIE K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

       V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

  Tu je jeho znenie, s ktorým boli oboznámení všetci žiaci prostredníctvom triednych učiteľov:


        "V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
        V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
       Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva."

   

  Aktuálne informácie sú zverejňované na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

  a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne:

  www.ruvztn.sk 

  riaditeľ ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom

 • KONTROLA VLASOV

  Vážení rodičia,

  vedenie školy po predchádzajúcej konzultácii s detskou lekárkou Vás žiada o dôslednú kontrolu vlasov detí, nakoľko bol zistený výskyt vší.

  Pri pozitívnom náleze je nutné dieťa izolovať od kolektívu.

   

  Ďakujeme... 

 • TESTOVANIE 9

  Vážení rodičia žiakov 9. ročníka,

  celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda) v budove ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom.

  Časový harmonogram:

  7.45 – príchod žiakov do školy

  8.00 – 8.20 – úvodné pokyny, rozdanie OH, rozdanie testov a oboznámenie sa s testom z matematiky

  8.20 –  9.50 h  –  administrácia testu z matematiky (90 minút)

  9.55 – 10.20 h  – prestávka

  10.20 – 10.35 h  – pokyny, rozdanie OH, rozdanie testov a oboznámenie sa s testom zo SJL

  10.35 – 11.45 h – administrácia testu z vyučovacieho jazyka (70 minút)

  11.50 – 12.20 h – komisionálne zabalenie spätnej zásielky 

  Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

  Po ukončení testovania žiaci nepokračujú vo vyučovaní. Testovanie je povinné pre všetkých žiakov 9. ročníka.

  Podrobnejšie informácie môžete získať na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2019-2020

 • 2% Z DANÍ

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  Vaše 2% z dane môžu i tento rok cez Rodičovské združenie pri Základnej škole Brezová pod Bradlom pomôcť spríjemniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole.

  Finančné prostriedky sú využívané na rozvoj školy a aktivít detí v nej - napríklad doplnenie počítačovej techniky, odmeny žiakom, príspevky na kultúrne a športové aktivity... Vždy sa snažíme nájsť to najdôležitejšie, čo môže našim deťom spríjemniť alebo uľahčiť ich cestu za poznaním.

  Postup na poukázanie 2% je nasledovný:

  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie POTVRDENIA  

  Potvrdenie-o-zaplateni-dane-2020.pdf o zaplatení dane z príjmov.

  K tomuto potvrdeniu pripojte ešte druhý formulár s názvom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vaše deti ho prinesú spolu s výpisom vysvedčenia 31.1.2020.

  Formulár VYHLÁSENIA nájdete tu: vyhlasenie2020.pdf

  Tlačivá POTVRDENIE (získané od zamestnávateľa) a VYHLÁSENIE je potrebné doručiť na váš daňový úrad do 30. apríla 2020 alebo k nám do školy do 24. apríla 2020.

  (Ak si podávate daňové priznanie sami, termín je 30. marca 2020).

  Ďakujeme...

 • ŠKOLSKÝ PLES

  Vážení priatelia,

  srdečne Vás pozývame na školský ples, ktorý sa uskutoční v RZ Partizán dňa 1. 2. 2020 o 18. hodine.

  Ples je organizovaný spolu s OZ Rodičovským združením pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom

  a prípadný výťažok poputuje na zveľadenie našej školy.

  Lístky sa predávájú na sekretariáte školy v cene 25 eur / osoba.

   

  Tešíme sa na Vašu spoločnosť !

 • SYSTÉM ELEKTRONICKEJ KONTROLY VYDÁVANIA OBEDOV

  Vážení rodičia, 

  v súvislosti s podmienkami zavedenia štátneho príspevku na stravovanie budú v najbližších dňoch žiakom rozdané čipy na elektronickú kontrolu vydania stravy.

  Distribúcia prebehne nasledovne - 9., 8. ročník - 19. 11. 2019, 7. ,6., 5. ročník - 25. 11 .2019, 4., 3., 2., 1. ročník - 2.12.2019.  

  Za prvý čip žiak neplatí žiaden poplatok. V prípade straty alebo trvalého poškodenia čipu je žiak povinný uhradiť poplatok 10 eur.

 • REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU B

  Vážení žiaci, rodičia a návštevníci školy,

  v tomto týždni sa začne s rekonštrukciou Pavilónu B (2. stupeň), prosím zvýšte svoju ostražitosť a opatrnosť v okolí spomínanej budovy.

  Za znížený komfort počas trvania rekonštrukcie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 • TESTOVANIE 5

  Vážení rodičia žiakov 5.ročníka,

  celoslovenské Testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda) v budove ZŠ Dolné lúky.

  Časový harmonogram:

  7.45 – príchod žiakov do školy

  8.00 –  9.20 h  – písanie testu z matematiky

  9.20 – 9.45 h  – prestávka

  9.45 – 11.05 h  – písanie testu zo SjaL

  11.10 – ukončenie testovania + obed

  Po ukončení testovania žiaci nepokračujú vo vyučovaní. Testovanie je povinné pre všetkých žiakov 5.ročníka.

  Podrobnejšie informácie môžete získať na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

   

 • E - TESTOVANIE 5

  Vážení rodičia,

  ako príprava na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka prebehne 6. novembra 2019 E - Testovanie. Cieľom testovania je v rámci prípravy na T5 2019 poskytnúť škole spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Počas 1. - 3. vyučovacej hodiny žiaci absolvujú elektronické testovanie z matematiky a slovenského jazyka, pričom každý test trvá 60 minút. Z kapacitných, technických a administratívnych dôvodov bude testovaných 26 žiakov 5. ročníka.

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Vážení rodičia, 
  dňa 13.9.2019 sa uskutoční účelové cvičenie. Okrem plnenia úloh a cieľov podľa rozpisu pre jednotlivé ročníky sa žiaci zúčastnia krátkej spomienky na SNP (75. výročie) pri novorekonštruovanom pamätníku vo Dvoloch. Športovci z 5.-9. ročníka, ktorí prejavili záujem, absolvujú okružnú trasu na bicykli.  

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  riaditeľstvo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 8,30 hod. v areáli ZŠ na Dolných lúkach. Vstup do budovy školy je cez hlavný vchod od sídliska Dolné lúky.

 • PRIPOMIENKA

  PRIPOMIENKA

  Vážení rodičia, v súvislosti so zavedením štátneho príspevku na stravovanie Vás žiadame o uhradenie jednorazovej sumy na školský rok 2019/20 vo výške 20,-€ pre žiaka I.stupňa a 30,-€ pre žiaka II.stupňa.

  Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: internetbanking, vklad na účet - Primabanka

  číslo účtu:  SK35 5600 0000 0050 4695 0004, KOMASK2X

  Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa/detí a triedu z dôvodu identifikácie platby.

  Zároveň na  ten istý účet uhraďte v zmysle VZN schváleného MsZ režijné náklady vo výške 12,-€ (suma je za mesiace 9-12/2019). Do poznámky uveďte: meno priezvisko žiaka, trieda, "REZIA2019". Ďalšie mesiace sa budú uhrádzať v mesiaci január 2020.

  Prihláška na stravovanie pre prvákov a nových žiakov: PRIHLASKA_NA_STRAVOVANIE.pdf (vytlačiť, vyplniť, podpísať a priniesť do školy v prvý deň školského roka). Ďakujeme.

 • Informácie o zápise do 1.ročníka

  Informácie o zápise do 1.ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu zápisu detí do 1. ročníka, ktorý sa na našej škole uskutoční dňa 6.apríla 2019 (sobota) o 8,30 hod.

  Informacie_o_zapise.pdf         Znaky_skolskej_zrelosti.pdf

  V tomto školskom roku Vám ponúkame modernejší spôsob komunikácie so školou a veríme, že ho oceníte aj vzhľadom na vašu pracovnú zaneprázdnenosť. Nám sa výrazne ušetrí čas pri zápise, ktorý potom môžeme venovať vašim deťom. Ponúkame Vám možnosť vyplniť potrebné tlačivá k zápisu do školy vopred v pohodlí domova. Vyplnené a oboma rodičmi podpísané tlačivo prosíme priniesť do školy v deň zápisu.

  Ziadost_prijatie.pdf                 Ziadost_odklad.pdf​​​​​​​


 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia žiakov 9.ročníka,

  celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) v budove ZŠ Dolné lúky.

  Časový harmonogram:

  7.45 – príchod žiakov do školy

  8.00 –  9.55 h  – písanie testu z matematiky

  9.55 – 10.15 h  – prestávka

  10.15 – 11.50 h  – písanie testu zo SjaL

  11.55 – ukončenie testovania + obed

  Po ukončení testovania žiaci nepokračujú vo vyučovaní. Testovanie je povinné pre všetkých žiakov 9.ročníka.

  Podrobnejšie informácie môžete získať na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia a priatelia školy, Vaše 2% z dane môžu i tento rok cez Rodičovské združenie pri našej Základnej škole pomôcť spríjemniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole. Finančné prostriedky sú využívané na rozvoj školy a aktivít detí v nej - napríklad doplnenie počítačovej techniky, odmeny žiakom, príspevky na kultúrne a športové aktivity... Vždy sa snažíme nájsť to najdôležitejšie, čo môže našim deťom spríjemniť alebo uľahčiť ich cestu za poznaním.

  Postup na poukázanie 2% je nasledovný: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov. K tomuto potvrdeniu pripojte ešte druhý formulár s názvom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Formulár VYHLÁSENIA nájdete tu: vyhlasenie2019.pdf

  Tlačivá POTVRDENIE (získané od zamestnávateľa) a VYHLÁSENIE je potrebné doručiť na váš daňový úrad do 30. apríla 2019 alebo k nám do školy do 25. apríla 2019. (Ak si podávate daňové priznanie sami, termín je 30. marca 2019).

  Vopred Vám ďakujeme.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  ZŠ Brezová pod Bradlom, CVČ DOMČEK, OZ Charis a Mesto Brezová pod Bradlom pozývajú všetkých mladých priaznivcov športu na Floorball cup 23. február 2019 o 9,00 hod. telocvični Základnej školy Brezová pod Bradlom. Propozície tu: floorbal_propozicie.docx

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia,

  ponúkame vám efektívnejšie prihlasovanie a odhlasovanie obedov v Školskej jedálne cez našu webstránku. Po prihlásení cez vaše Edupage meno a heslo zvoľte na bočnej lište - Komunikácia - Školská jedáleň. Odhlásiť vaše dieťa z obeda môžete kedykoľvek vopred a najneskôr v daný deň do 7,45 hod. Veríme, že aj táto služba prispeje k vašej spokojnosti v komunikácii so školou.

 • Oznámenie

  Vážení rodičia, riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 29. októbra 2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke Školský klub ani Školská jedáleň. Žiaci majú možnosť navštíviť CVČ v čase 8,00 - 16,00 hod. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu v pondelok 5.11. 2018.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Vážení návštevníci našej stránky,

  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zaujímavú prednášku - "Komunikujeme s deťmi alebo prečo to nevieme", ktorá sa uskutoční v priestoroch našej školy v sobotu 27.10. 2018. Prednášať  bude vyhľadávaná a uznávaná česká detská psychologička a rodinná terapeutka Dr. Lidmila Pekařová. Je autorkou viacerých kníh, CD a DVD o výchove. K najznámejším patrí bestseller "Ako žiť a nezblázniť sa". Jej prednášky sú zaujímavé a dynamické - možno do nich priebežne vstupovať svojimi otázkami, postrehmi a skúsenosťami. Všetci ste srdečne vítaní (podrobnosti sú na plagáte - komunikujeme-s-detmi-poster.jpg ).

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Pozývame žiakov 9.ročníka a ich rodičov (prípadne 8.ročníka) na Prezentáciu stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa 3.októbra 2018 od 14,30 hod. v priestoroch jedálne našej školy. Svoje študijné programy, zameranie školy a možnosti štúdia vám predstavia stredné školy z okresov Myjava, Senica a Piešťany.

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria