Navigácia

Počet návštev: 2749769

Aktuálne foto

Streda 23. 9. 2020

Kalendár

NOVINKY

Vitajte na našej stránke

Milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete aktuálne novinky z našej školy, rozvrhy tried, zoznamy žiakov, fotky z akcií a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Sme radi, že ste ju navštívili.

 

 • Vážení rodičia,

  dovoľte mi informovať Vás o základných opatreniach a podmienkach vyučovacieho procesu obsiahnutých v dokumente Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia (MŠVVaV) - aktualizácia 16.9.2020.

  Základné odporúčania: Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 • Vážení rodičia,

  dňa 18.9.2020 sa uskutoční účelové cvičenie. Organizované bude tradične po jednotlivých ročníkoch v katastri Brezovej pod Bradlom. Žiaci prídu v športovom oblečení s potrebným desiatovým jedlom a pitím.

  Ukončenie je naplánované pre 1. stupeň o 11.30 h (obed a školský klub), pre 2. stupeň o 12. hodine (obed v školskej jedálni).

 • Važení rodičia,

  financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008. Podľa znenia tohto zákona škola vydáva vzdelávacie poukazy do 10.9.2020, platí to aj napriek zložitej situácii a vydanej novelizácii dokumentu Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný, kde bližšie informácie k činnosti krúžkov MŠVVaŠ zverejní až 1.10.2020.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  riaditeľstvo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Vám oznamuje, že otvorenie školského roka sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020. Začiatok roka bude značne ovplyvnený preventívnymi opatreniami vyplývajúcimi z materiálu vydaného MŠVVaŠ 18.8.2020, ktorý v celom aktualizovanom znení zo dňa 26.8.2020 nájdete po kliknutí na odkaz:

  https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf

  Všetky potrebné informácie, kvôli ich množstvu, nie je možné vypísať v novinkách. Pripravili sme si preto pre Vás záložku s názvom Začiatok školského roka - kde sú uverejnené všetky potrebné fakty.

 • Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 zo 16. júna 2020 a Rozhodnutia p. primátora zn.: M-BpB 430-6516/2020 z 18. júna 2020 o obnovení školského vyučovania pre všetky ročníky základnej školy, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 22. júna 2020 Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

  Zákonný zástupca:

  - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

 • Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 z 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania v základných školách od 1. júna 2020 a Rozhodnutia p. primátora zn.: M-BpB 430-4055/2020 z 21. mája 2020 o otvorení 1. - 5. ročníka ZŠ a ŠKD, Vám oznamujeme, že ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 1. - 5. ročníka.

  Zákonný zástupca:

  - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

 • Vážení rodičia,

  dovoľte mi informovať Vás o vydaní dokumentu s názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ SR včera 18.5.2020 na svojej stránke (úplné znenie):

  https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

  Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • Vážení rodičia žiakov 6. ročníka,

  Na základe DODATKU č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu zo dňa 4. 4. 2019 pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2019 vyplýva:

  "Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne; a ak si žiak nevybral anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku vybrať ako druhý cudzí jazyk, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne, ktoré mu je škola povinná z rámca voliteľných hodín zabezpečiť."

 • Vážení rodičia žiakov 9. a 5. ročníka,

  MŠVVaŠ vydalo 29.4.2020 rozhodnutie týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy, z ktorého vyplývajú záväzné termíny pre podanie prihlášok na SŠ a určenie kritérií pre prijatie na jednotlivé SŠ.

  Odporúčame sledovať stránky stredných škôl, na ktoré ste Vaše deti prihlásili, nakoľko najneskôr do 7. mája 2020 je povinné zverejniť kritériá prijatia uchádzačov.

  Záväzné termíny priebehu prijímania na stredné školy sú uvedené na priloženom plagáte.

  Všetky potrebné informácie, termíny ako aj všeobecné kritériá nájdete v ľavej časti hlavnej stránky zsbrezova.edupage.org/text15 v záložke výchovný poradca.

 • Vážení rodičia,

  na základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019 / 2020" vydanej p. ministrom 6. 4. 2020 - riaditeľ školy k dnešnému dňu 20. 4. 2020,oboznamuje žiakov a ich zákonných zástupcov o neklasifikovaní niektorých predmetov.

  Po konzultáciách v metodických združeniach a pracovných komisiách pôsobiacich na oboch stupňoch v Základnej škole Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom, vydali ich vedúci k dnešnému dňu stanovisko o klasifikovaní, z ktorého vyplýva slovné hodnotenie resp. hodnotenie absolvoval/a - neabsolvoval/a pre tieto predmety:

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria