Navigácia

Počet návštev: 2704958

Aktuálne foto

Utorok 7. 7. 2020

Kalendár

NOVINKY

Vitajte na našej stránke

Milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete aktuálne novinky z našej školy, rozvrhy tried, zoznamy žiakov, fotky z akcií a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Sme radi, že ste ju navštívili.

 

 • Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 zo 16. júna 2020 a Rozhodnutia p. primátora zn.: M-BpB 430-6516/2020 z 18. júna 2020 o obnovení školského vyučovania pre všetky ročníky základnej školy, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 22. júna 2020 Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

  Zákonný zástupca:

  - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

 • Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 z 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania v základných školách od 1. júna 2020 a Rozhodnutia p. primátora zn.: M-BpB 430-4055/2020 z 21. mája 2020 o otvorení 1. - 5. ročníka ZŠ a ŠKD, Vám oznamujeme, že ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 1. - 5. ročníka.

  Zákonný zástupca:

  - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

 • Vážení rodičia,

  dovoľte mi informovať Vás o vydaní dokumentu s názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ SR včera 18.5.2020 na svojej stránke (úplné znenie):

  https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

  Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • Vážení rodičia žiakov 6. ročníka,

  Na základe DODATKU č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu zo dňa 4. 4. 2019 pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2019 vyplýva:

  "Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne; a ak si žiak nevybral anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku vybrať ako druhý cudzí jazyk, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne, ktoré mu je škola povinná z rámca voliteľných hodín zabezpečiť."

 • Vážení rodičia žiakov 9. a 5. ročníka,

  MŠVVaŠ vydalo 29.4.2020 rozhodnutie týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy, z ktorého vyplývajú záväzné termíny pre podanie prihlášok na SŠ a určenie kritérií pre prijatie na jednotlivé SŠ.

  Odporúčame sledovať stránky stredných škôl, na ktoré ste Vaše deti prihlásili, nakoľko najneskôr do 7. mája 2020 je povinné zverejniť kritériá prijatia uchádzačov.

  Záväzné termíny priebehu prijímania na stredné školy sú uvedené na priloženom plagáte.

  Všetky potrebné informácie, termíny ako aj všeobecné kritériá nájdete v ľavej časti hlavnej stránky zsbrezova.edupage.org/text15 v záložke výchovný poradca.

 • Vážení rodičia,

  na základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019 / 2020" vydanej p. ministrom 6. 4. 2020 - riaditeľ školy k dnešnému dňu 20. 4. 2020,oboznamuje žiakov a ich zákonných zástupcov o neklasifikovaní niektorých predmetov.

  Po konzultáciách v metodických združeniach a pracovných komisiách pôsobiacich na oboch stupňoch v Základnej škole Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom, vydali ich vedúci k dnešnému dňu stanovisko o klasifikovaní, z ktorého vyplýva slovné hodnotenie resp. hodnotenie absolvoval/a - neabsolvoval/a pre tieto predmety:

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19, budú sa prihlášky na stredné školy podpisovať bez osobnej prítomnosti rodičov v škole, za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok (rukavice, rúšky, dezinfekcia).

  Dodržať tieto pravidlá a zákaz zhromažďovať sa je však možné iba v prípade prevzatia potrebných dokumentov, následného podpísania a odovzdania podpísanej prihlášky do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 6. apríla 2020

  Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019 / 2020

  (mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020),

  z ktorého mimo iných vecí vyplývajú princípy, zásady a odporúčania uvedené v spodnej časti tohto článku.

 • Milí rodičia budúcich prváčikov,

  oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční v dňoch

  15. apríla 2020 (streda) až 17. apríla 2020 (piatok) priebežne elektronickou formou.


  Na základe usmernenia MŠ SR, bude zápis detí v tomto školskom roku prebiehať len elektonicky za účasti zákonných zástupcov dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémií coronavírusu COVID-19.

  Dodržať tieto pravidlá a zákaz zhromažďovať sa je však, podľa nášho názoru, možné iba v prípade bezkontaktnej elektronickej komunikácie alebo odovzdania potrebných dokumentov do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom.

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria