Navigácia

Úvod Kontakt Stanovy Rozpočet 2% z daní Triedni dôverníci

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom,

Dolné lúky 357, 906 13 BREZOVÁ POD BRADLOM

S T A N O V Y

Čl. I.

Názov a sídlo

Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom

Sídlo: Dolné lúky 357, 906 13 Brezová pod Bradlom

Čl. II.

Ciele

Cieľom Rodičovského združenia je podpora a rozvíjanie aktivít školy, učiteľov a jej žiakov na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, výchovy, zdravia, prírodnej, kultúrno-spoločenskej a športovej činnosti.

Čl. III.

Vznik

Rodičovské združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie a doba jeho trvania je časovo neobmedzená.

Čl. IV.

Zánik

Rodičovské združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Zhromaždenia resp. väčšiny z prítomných členov

b) dobrovoľným zlúčením s iným združením

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Čl. V.

Členstvo

Členstvo v Rodičovskom združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a podporuje jeho ciele.

Členom Zhromaždenia Rodičovského združenia je každý riadne zvolený triedny dôverník ako zástupca rodičov z každej triedy na škole.

Čl. VI.

Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov Rodičovského združenia a podieľať sa na jeho činnosti. Členovia majú právo spolurozhodovať o spôsobe použitia prostriedkov a majetku Rodičovského združenia. Členovia majú právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko a byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Členovia sú povinní dodržiavať Stanovy Rodičovského združenia, pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, ďalej podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia. Členovia sú povinní platiť členské príspevky a ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Zánik členstva môže nastať:

- zánikom združenia,

- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

- úmrtím fyzickej osoby,

Čl. VII.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú: - Zhromaždenie triednych dôverníkov (ďalej Zhromaždenie)

- Rada Rodičovského združenia (ďalej Rada)

Zhromaždenie je spoločné stretnutie triednych dôverníkov a členov združenia, ktoré rozhoduje o jeho programe, o zmene a doplnení stanov, o jeho zániku a nakladaní s jeho majetkom a rieši otázky a problémy činnosti, rozvoja a jeho napredovania.

Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Zhromaždenie volí a odvoláva radu.

Zhromaždenie sa schádza podľa potreby a minimálne 1-krát do roka.

Zhromaždenie zvoláva rada.

Rada má troch členov. Zabezpečuje činnosť Rodičovského združenia medzi jednotlivými zhromaždeniami združenia, koná v jeho mene vo všetkých veciach a spolurozhoduje o spôsobe použitia finančných prostriedkov a majetku.

Pre platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

Rada pozostáva: - z predsedu

                         - z podpredsedu

                         - z hospodára

Čl. VIII.

Zásady hospodárenia

Majetok Rodičovského združenia tvoria finančné prostriedky ako rodičovské príspevky, príspevky právnických a fyzických osôb, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Rodičovské združenie používa majetok výlučne na zabezpečenie činností a cieľov podľa rozhodnutia zhromaždenia.

 

Brezová pod Bradlom, 25.októbra 2013

 

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria