Navigácia

Školský poriadok Školský vzdelávací program Učebné plány Organizačný poriadok

Dokumenty

Školský poriadok

Milý žiak, žiačka !

Každá spoločnosť a organizácia sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠK), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

 1. Základné ustanovenia
 1. Riaditeľ Základnej školy, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom (ďalej len „škola“) po prerokovaní v orgánoch školskej samosprávy a v pedagogickej rade na základe Zákona 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.203/2015 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. vydáva Školský poriadok školy.
 2. Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, správnych zamestnancov, rodičov a ďalších účastníkov, ktorí sa podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít školy. Upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každej zúčastnenej sociálnej skupiny.
 3. Školský poriadok školy je verejne prístupný na vývesnej tabuli školy, na webovej stránke školy a preukázateľným spôsobom sú s ním každoročne oboznamovaní žiaci i zákonní zástupcovia žiakov.

 

 1. Práva a povinnosti žiaka

(podľa Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní)

Každý žiak má právo na:

 1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelávanie v základných školách
 3. bezplatné vzdelávanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 4. vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku,
 5. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 6. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 7. úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 8. poskytovaniu poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 9. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 10. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 11. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému sexuálnemu násiliu,
 12. slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 13. informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 14. individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.

Žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach.

Žiak, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.

Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie.

Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, na mimoškolskom vyučovaní.

Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy.

Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie.

 

Každý žiak je povinný

 1. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
 2. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
 5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,
 6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Pravidlá správania žiaka

(podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.203/2015 Z.z.,)

 1. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
 2. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
 3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
 4. Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov.
 5. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom.
 6. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

 

 1. Organizácia vyučovania
 1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený vedením školy. Rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy a je vyvesený v každej triede.
 2. Začiatok vyučovanie je o 8,00 hod. Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí sa školským zvonením.
 3. Časové rozdelenie vyučovacieho dňa:

   príchod do školy         od 7,40

1.vyučovacia hodina      8,00 – 8,45

2. vyučovacia hodina     8,55 – 9,40

3. vyučovacia hodina     9,55 – 10,40

4. vyučovacia hodina     10,50 – 11,35

5. vyučovacia hodina     11,45 – 12,30

6. vyučovacia hodina     12,45 – 13,30

7. vyučovacia hodina     14,00 – 14,45

 

 1. Dochádzka žiaka do školy
 1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
 2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na voliteľné predmety a záujmovú činnosť, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠK, na voliteľné predmety a účasť na záujmových krúžkoch povinná.
 3. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy peňazí, mobilné telefóny a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Škola nebude vyšetrovať ich stratu ani odcudzenie.
 4. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy a na akcie poriadané školou zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. V prípade porušenia tohto zákazu, bude žiakovi znížená známka zo správania.
 5. V prípade podozrenia prítomnosti nedovolených predmetov alebo látok u žiaka je vyučujúci oprávnený prezrieť žiakovu tašku a jeho osobné veci za účelom ochrany ostatných žiakov.
 6. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností.
 7. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby.
 8. V prípade, že žiak príde do školy na dopravnom prostriedku (bicykel, kolieskové korčule, kolobežka, skateboard, longboard a pod.) platí zákaz vstupu do budovy na týchto aj s týmito dopravnými prostriedkami. Za poškodenie, zničenie a stratu, prípadne za úraz spôsobený týmito dopravnými prostriedkami škola nenesie zodpovednosť.
 9. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii.
 10. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden až tri dni od triedneho učiteľa, na viac ako tri dni od riaditeľa školy.
 11. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín.
 12. Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne prostredníctvom žiackej knižky, alebo ospravedlnenky.
 13. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
 14. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo  školskej budovy; zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom.
 15. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe. Za tri bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu.
 16. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka zo správania, alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na sociálny odbor mesta a  okresného úradu pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 17. Za 1 – 3 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa.
 18. Za 4 – 6 neospravedlnených hodín podáva riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy.
 19. Za 7 – 14 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 (uspokojivé) zo správania.
 20. Návrh na stupeň 3 (menej uspokojivé) predkladá za 15 – 50 neospravedlnených hodín.
 21. Nad 50 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi stupeň 4 (neuspokojivé) zo správania.

 

 1. Povinnosti žiaka pri príchode do školy
 1. Budova školy sa otvára o 6,00 hod. pre žiakov rannej časti školského klubu.
 2. Žiak prichádza do školy v čase od 7,40 hod., v šatni sa prezuje do hygienicky vhodných prezuviek, uloží si v nej veci a najneskôr do 7,55 hod. zaujme svoje miesto v triede alebo učebni. Žiak si svoje vrchné oblečenie môže vziať do triedy. 
 3. Na záujmové vzdelávanie a krúžkovú činnosť prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Žiaci čakajú na vyučujúceho pred budovou školy alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ.
 4. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
 5. Žiaci 1.stupňa, ktorých rodičia chodia ráno skoro do práce majú možnosť od 6,00 – 7,30 hod prísť do ŠK. Ostatní žiaci sú do budovy vpustení o 7,40 hod. Dochádzajúci žiaci 2.stupňa sa zhromaždia v pavilóne 2.stupňa v triede ranného dozoru. Ostatní žiaci prichádzajú do školy od 7,40 hod, tí ktorí prídu skôr nebudú do budovy vpustení.
 6. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u triedneho učiteľa.

 

 1. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách
 1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku.
 2. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
 3. Ak si do školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa to do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname. Ak si zabudne žiacku knižku 5-krát za polrok, môže mu triedny učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. Ak si žiak zabudne žiacku knižku viac ako 10-krát za polrok, môže mu navrhnúť zníženú známku zo správania.
 4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním.
 5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 7. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
 9. Pri vstupe dospelej osoby do triedy zdraví pozdravom „Dobrý deň“, pri odchode „Dovidenia“.
 10. Na hodiny v odborných učebniach a v telocvični sa žiak  presúva iba v sprievode vyučujúceho.
 11. Na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa TV.
 12. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára.
 13. Žiak je povinný šetriť učebnice, učebnice a zošity musí mať riadne obalené. Poškodené učebnice je žiak povinný uhradiť sumou podľa pôvodnej hodnoty učebnice a rozsahu poškodenia. Pri strate učebnice je povinný takú istú kúpiť alebo uhradiť jej plnú sumu.
 14. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské potreby a školské zariadenie. Je povinný udržiavať v čistote svoje miesto a všetky spoločné priestory triedy a školy, je zakázané písať, kresliť a vyrývať na školské stoly a stoličky. Akékoľvek spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
 15. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 16. Počas vyučovania (i počas prestávok) žiak nesmie používať mobilný telefón. (podľa §20 ods.7 vyhl. č. 320/2008 Z.z. o základnej škole). Pokiaľ žiak má v škole mobilný telefón, počas vyučovacej hodiny musí byť vypnutý a uložený v taške. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. Ak poruší tento zákaz, môže mu ho vyučujúci odobrať a odovzdá ho rodičom, ktorí si ho budú musieť prísť vyzdvihnúť.
 17. Vyučujúci môže zadať žiakovi vypracovanie domácej úlohy aj v elektronickej podobe. V prípade, že žiak nemá doma možnosť v takejto forme úlohu vypracovať, môže si ju vypracovať v škole v učebni počítačov, ak o to požiada príslušného vyučujúceho.

 

 1. Správanie žiakov počas prestávok
 1. Malé prestávky sú desaťminútové a veľká prestávka po tretej vyučovacej hodine trvá 15 minút.
 2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine.
 3. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky.
 4. Cez malú prestávku odchádzajú z chodieb iba žiaci, ktorí si idú nakúpiť do školského bufetu.
 5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pod vedením vyučujúceho presunú do odbornej učebne.
 6. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien, sedieť v oknách a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
 7. Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov v školskom areáli, pri zlom počasí budovu neopúšťajú. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minúť pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 8. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom.
 9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.

 

 1. Odchod žiakov zo školy
 1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.
 2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu.
 3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené.
 4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov, prípadne späť na vyučovanie.
 5. V učebniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky, ani žiadne iné svoje osobné veci.
 6. Zo ŠK môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča, v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi osobne.
 7. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov.  

 

 1. Iné povinnosti žiaka

Žiak je povinný:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 3. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

Ďalej:

 1. všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa,
 2. ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia,
 3. počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky. Porušenie tohto bodu bude pre žiaka znamenať zníženú známku zo správania,
 4. týždenníkov menuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:

-    pred vyučovaním hodiny zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie,

-    na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov,

-    cez prestávky vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,

-    po skončení vyučovania zotrú tabuľu, špongiu a ostatné pomôcky uložia a skontrolujú čistotu v triede. 

 

 1. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
 4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci  žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo onemocnení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 4 dni, spíše sa Záznam o úraze.
 5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci učitelia. Na škole sú zriadené dozory:
 • ranný  – 1.stupeň vychovávateľky ŠK, 2. stupeň pre dochádzajúcich žiakov
 • dozor cez prestávky na chodbách i vonku
 • dozor pri prezúvaní po skončení vyučovania – vyučujúci poslednej hodiny
 • dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.
 1. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.

 

 1. Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia

(podľa Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní)

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

 1. vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy.
 2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
 3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
 4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
 7. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 9. zúčastňovať sa schôdzí rodičovského združenia

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 4. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 5. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
 6. poskytnúť škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne a mobilné čísla a e-mailové adresy do zamestnania a domov najmä z dôvodu rýchleho kontaktu v prípade úrazu alebo inej nepredvídateľnej udalosti,
 7. nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil alebo zavinil.

 

 1. Kritériá hodnotenia. Výchovné opatrenia. Pochvaly a iné ocenenia

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

            1 – výborný,

            2 – chválitebný,

            3 – dobrý,

            4 – dostatočný,

            5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň sa vypíše slovom.

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami:

 • dosiahol veľmi dobré výsledky,
 • dosiahol dobré výsledky,
 • dosiahol uspokojivé výsledky,
 • dosiahol neuspokojivé výsledky.

 

Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky

Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické,  dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne.

Stupeň  dosiahol dobré výsledky

Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku.  Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj  písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky

Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú  nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.

 

Ďalšie hodnotiace kritériá sa nachádzajú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení

Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

 1. prospel (a),
 2. neprospel (a).

 

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

 1. prospel (a) s vyznamenaním,
 2. prospel (a) veľmi dobre,
 3. prospel (a),
 4. neprospel(a).

 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočnýani v jednom povinnom vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:

 1. absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
 2. neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
 3. neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

 

Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje:

- pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname,

- pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,

- pochvalu od triedneho učiteľa,

- pochvalu od riaditeľa školy,

- po schválení pedagogickou radou knižnú odmenu.

Opatrenia na posilnenie disciplíny

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

- zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu,

- zápis do žiackej knižky,

- napomenutie od triedneho učiteľa,

- pokarhanie od triedneho učiteľa ,

- pokarhanie od riaditeľa školy,

- znížená známka zo správania.

 

Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňa 1. septembra 2017

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria