Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom je štátna plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezová pod Bradlom. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje základné vzdelanie pre žiakov mesta Brezová pod Bradlom, obcí Košariská, Priepasné, Bukovec, Hradište pod Vrátnom a blízkeho okolia.

Základná škola má v svojej organizácii aj dve školské zariadenia - Školský klub a Školskú jedáleň.

Počet zamestnancov k 30.6. 2019: 46

Z toho:

- pedagogickí zamestnanci 32

učitelia 27

aisitent učiteľa 1

vychovávateľky 4

- nepedagogickí zamestnanci 14

liečebný pedagóg 1

správni zamestnanci 3

upratovačky 4

školská jedáleň 6


Názov školyZákladná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
Adresa školyDolné lúky 357/1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Telefón034 6242 144, 034 6242 246, 0911 595456
E-mailskola@zsbrezova.edu.sk
WWW stránkawww.zsbrezova.edu.sk
ZriaďovateľMesto Brezová pod Bradlom
 Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

Vedúci zamestnanci školy

Vedenie školy pracovalo v tomto zložení od septembra 2015.

Všetci traja vedúci zamestnanci školy majú funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov.

Riaditeľka školy - štatutárny zástupca školy, je kmeňovou zamestnankyňou školy s aprobáciou učiteľstvo predmetov matematika-výpočtová technika.

Zástupca pre II.stupeň zastupuje riaditeľku školy v jej neprítomnosti, je kmeňovým zamestnancom školy s aprobáciou geografia.

Zástupkyňa pre I.stupeň je kmeňovou zamestnankyňou školy s aprobáciou učiteľstvo pre I.stupeň.

Vedúca školskej jedálne: Jarmila Tomášiková

Od 1.7.2019 sa zmenilo zloženie vedenia školy:

Riaditeľ školy - Mgr. Ladislav Menkyna

Zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Ivica Gavlasová

Zástupkyňa pre I. stupeň - Mgr. Mária Osuská


 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Ivica Gavlasová6242 144riaditel@zsbrezova.edu.sk
ZRŠ II.Mgr. Ladislav Menkyna6242 144zastupca@zsbrezova.edu.sk
ZRŠ I.Mgr. Mária Osuská6242 144zastupkyna@zsbrezova.edu.sk
    
RiaditeľMgr. Ladislav Menkyna6242 144riaditel@zsbrezova.edu.sk
ZRŠ II.Mgr. Ivica Gavlasová6242 144zastupca@zsbrezova.edu.sk
ZRŠ I.Mgr. Mária Osuská6242 144zastupkyna@zsbrezova.edu.sk

Rada školy

Rada školy sa schádza podľa potreby, tri až štyrikrát v školskom roku. Vyjadruje svoje stanovisko k školskému vzdelávaciemu programu, ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a podieľa sa tiež na riešení závažných problémov školy. Rada školy má v zmysle zákona 596/2003 Z.z. a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11 členov v nasledovnom zložení:


 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Klandúch Michal
pedagogickí zamestnanciMgr. Hermanová Alexandra
ostatní zamestnanciGregorová Jarmila
zástupcovia rodičovMgr. Španková Jana
 Ing. Hlavka Stanislav
 Palanská Lenka
 Šarudi Dušan
zástupca zriaďovateľaIng. Michálek Ján
 Ing. Zekucia Eva
 Ing. Čuvalová Silvia
 Ing. Gabriela Ciranová

Poradné orgány školy

Hlavnými poradnými orgánmi vedenia školy sú vedúci metodických združení a predmetových komisií. Ďalej pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada sa schádza na klasifikačných poradách (štyriikrát za školský rok) a pracovných poradách (dátumovo podľa potreby - minimálne trikrát za školský rok).


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. stupňaMgr. Kvetoslava Škápikovávšetky predmety 1. stup.
MZ školsk. klubuAnna Kostelnáškolský klub
PK slov. jazykaMgr. Iveta Blažkováslovenský jazyk
PK matematika - fyzikaMgr. Michal Klandúchmatematika, fyzika, informatika
PK zemepis - dejepisMgr. Patrícia Škodovázemepis, dejepis
PK prírodopis - chémiaMgr. Eliška Reptováprírodopis, chémia, tech. práce
PK výchovMgr. Jana Reptováobčianska, etická, hudobná, výtv. výchova
PK telesnej výchovyPaedDr. Miroslav Bôžiktelesná výchova
PK cudzích jazykovMgr. Erika Dunkováangl. jazyk, nem. jazyk

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 362

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov453732433446434636362
z toho ŠVVP1 142236423
z toho v ŠKD138811     40

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 50 / 33 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 38 / 20 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 12 / 7 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019:

Počet absolventov 9. ročníka: 36

Prestup na strednú školu z nižšieho ročníka: 3

Ukončenie vzdelávania na škole v nižšom ročníku: 1 zo 6. ročníka


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
   1 336 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym. 4.r.SPŠOAHASZŠSOŠ 4.roč.SOŠ 3.ročSpolu
prijatí6104319336
% úspešnosti17%28%11%8%3%25%8%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAJDBIOCSMDEJETVFYZGEGHRAHUVHUV1CHEIFVIFV2INF
0               
1.A        1,091     
1.B        11     
2.A        11    1
2.B        11    1
3.A1,31        1    1
3.B1,38        1    1
4.A1,71        1    1
4.B1,91        1    1,05
5.A2,53 2,18 1,94  2,59      1,18
5.B2,12 1,65 1,76  1,94      1
6.A2,71 2,71 2,13 2,752,67      1,46
6.B2,77 2,86 2,45 3,092,68      1,5
7.A2,1 2,572,622,29 2,672,29   2,29  1,43
7.B2,24 2,292,711,9 2,382,48   2,05  1,52
8.A2,48 2,092,51,65 2,221,78   2,52  1,39
8.B2,13 2,432,731,74 1,831,96   2,48  1,3
9.A2,22 2,78 1,94 2,612,28   2,44   
9.B2,33 2,39 1,83 2,562,17   2,56   

TriedaMATMLZNBVNEJNEJNJDOBNOBVPVCPRIPDAPDA1PRVRUJSJL
0               
1.A1,32           1,09 1,59
1.B1,19           1 1,1
2.A1,72           1,22 1,44
2.B1,26           1,21 1,68
3.A1,63       1 1,69   1,75
3.B1,56       1 1,5   1,56
4.A1,67       1 1,14   1,76
4.B2,09       1 1,55   2,05
5.A2,88             2,35
5.B2,06             2,18
6.A3,21     2,17       2,79
6.B3,23     2,5       3
7.A3,14   1,5 1,71       2,81
7.B2,67   1,14 1,57       2,43
8.A2,83   1,6 1       2,78
8.B2,74   1,58 1,39       2,57
9.A2,67    2,171,44       2,44
9.B2,94    2,391,56       2,39

TriedaSPRSEETNRTHDTSVTEVTEV1VLAVUMVYVVYV1ZEM
0            
1.A1   1    1  
1.B1   1    1  
2.A1   1    1  
2.B1   1    1  
3.A1   1  1,69 1  
3.B1   1  1,56 1  
4.A1   1  1,52 1  
4.B1   1  1,95 1  
5.A1           
5.B1           
6.A1,21           
6.B1,18           
7.A1,05           
7.B1           
8.A1           
8.B1           
9.A1           
9.B1           

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A232210
1.B212100
2.A181710
2.B181800
3.A161600
3.B161600
4.A202000
4.B202000
5.A171700
5.B161600
6.A242040
6.B202000
7.A211920
7.B221831
8.A222200
8.B201820
9.A181800
9.B181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A23214897,64214897,6400,00
1.B21189690,29189690,2900,00
2.A18101156,17101156,1700,00
2.B18148982,72148982,7200,00
3.A16113170,69113170,6900,00
3.B16108467,75108467,7500,00
4.A20167283,60167283,6000,00
4.B202180114,742180114,7400,00
5.A17126374,29126274,2410,06
5.B1673245,7573245,7500,00
6.A243417142,383397141,54200,83
6.B20140270,10140270,1000,00
7.A212332111,052326110,7660,29
7.B222379113,292379113,2900,00
8.A222217100,772217100,7700,00
8.B20171285,60171285,6000,00
9.A182389132,722389132,7200,00
9.B182634146,332634146,3300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v % naša školaÚspešnosť v % priemer v SR
Testovanie 5.roč. SJL3465%58,4%
Testovanie 5.roč. MAT3465,7%59,3%
    
Testovanie 9.roč. SJL3667,9%62,3%
Testovanie 9.roč. MAT3664,6%63,1%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222222218
ŠkVP        22
iŠkVP22222222 16

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka2450
Bežných tried1631724
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1836224

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP28142814
Znížený úväzok300,390
ZPS111,001,00
Na dohodu300,350

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalif.nekvalif.spolu
učiteľov27027
vychovávateľov404
asistentov učiteľa101
spolu32032

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmety vyučované nekvalifikovane sú v najväčšej miere Technika a Svet práce, kde máme už dlhšiu dobu problém zaistiť kvalifikovaného učiteľa. Ďalej v menšej miere predmety fyzika, biológia, no vyučujú ich učitelia s podobnou kvalifikáciou, čo neuberá na odbornosti výučby.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška160
2.kvalifikačná skúška40
štúdium školského manažmentu31
vysokoškolské pedagogické271
kvalifikačné ANJ20
kvalifikačné INF10
inovačné80
akreditačné60

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Ocenení žiaci 2018/19
  Meno žiaka Trieda Názov súťaže umiestnenie
okres kraj celoslov
1. Ďurišová Melánia 2.A Kalokagatia VV     3.m.
  2. Čík Tristan 4.A Kalokagatia VV     3.m.
3. Repta Roman 4.A Kalokagatia VV     3.m.
4. Marková Markéta 4.A Krásy nášho regiónu ocenená    
5. Ďuriš Šimon 4.B Pytagoriáda 3.m.    
6. Kubíček Filip 4.B HNO   3.m.  
7. Vulgan Matúš 5.A Pytagoriáda 2.m.    
      Geografická olympiáda 3.m.    
8. Žideková Tamara 5.B Geografická olympiáda 2.m.    
9. Michalica Filip 6.A Geografická olympiáda 3.m.    
      Hurbanov pamätník 3.m.    
10. Ištok Adrián 6.B Kalokagatia VV     2.m.
11. Hendricken Evan 7.A Šaliansky Maťko 3.m.    
12. Vašková Adriana 7.A Cezpoľný beh 1.m. 2.m.  
      Atletika-skok do diaľky   2.m.  
      HNO beh na 600m     1.m.
13. Chvaštula Jakub 7.B Geografická olympiáda 1.m. 2.m.  
14. Koptáková Michaela 7.B Cezpoľný beh 2.m.    
      Atletika - beh 800m   2.m.  
15. Hulka Alex 7.B HNO 1000m   1.m. 3.m.
16. Čuvalová Megan 8.A Cezpoľný beh 3.m.    
17. Čermáková Natália 8.A Atletika - vrh guľou   3.m.  
18. Jančia Aneta 8.B Pytagoriáda 2.m.    
19. Lehocká Silvia 8.B Olympiáda AJ 2.m.    
20. Káčer Andrej 9.A Atletika - vrh guľou   3.m.  
21. Krahulec Tomáš 9.B Cezpoľný beh 2.m.    
Ocenené kolektívy 2018/19
 
    Názov súťaže Kolektív Počet umiestnenie
  okres region kraj
  1. Cezpoľný beh žiačky 3 1.m.   2.m.
  2.   žiaci 3 2.m.    
  3. HNO - štafeta ml. chlapci+dievčatá 4     1.m.
  4. Vybíjaná dievčatá 13 1.m. 3.m.  
  5. Basketbal žiaci 8 2.m.    
  6. Atletika žiaci 10 1.m.    
  7.   žiačky 10 1.m.   3.m.
    Atletika I.st žiaci + žiačky 22 2.m.    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Neoddeliteľnou súčasťou tohtoročného vyučovania bolo pripomenutie si 100.výročia založenia 1. slovenskej meštianky na Slovensku, ktoré sa prelínalo naprieč všetkými predmetmi, aktivitami a akciami školy. Vrcholom bola slávnostná Akadémia k 100 - mu výročiu založenia školy, ktorá sa konala 10. - 15. 4. 2019 za účasti popredných predstaviteľov mesta, okresu i kraja.


Akcie školy v šk. roku 2018/2019
Dátum Akcia Vyučujúci
10.-11.9. Prednáška Ochrana životného prostredia všetky triedy I.stupeň - 8x
13.9. Účelové cvičenie celá škola
17.9. Prednáška Ochrana životného prostredia všetky triedy II.stupeň - 10x
13.9. a 19.9. Testovanie TV 1.ročník
24. - 28.9. Plavecký výcvik 3. a 4.ročník 23 žiakov 3.roč. a 35 žiakov 4.roč.
26.9. Exkurzia Vojenské múzeum Piešťany 9.ročník
1. - 5.10. triedne schôdzky RZ celá škola
2.10. Exkurzia Hvezdáreň Hlohovec 4.A + 4.B
3.10. Prezentácia stredných škôl v jedálni 12 SŠ z okolia
10.10. jesenné súťaže ŠK
22. - 26.10. Slávnosť slova - čítanie starých rodičov I.stupeň
7.11. Burza stredných škôl Myjava 9.A + 9.B
14.11. I.klasifikačná porada  
14.11. Exkurzia Hala Elán Bratislava vybraní žiaci I. a II.st.
15.11. nácvik Komparo9 9.A + 9.B
15.11. Burza stredných škôl Senica 9.A + 9.B
16.11. Beseda so spisovateľom J.Banášom 8. a 9.ročníky
19.11. návšteva divadla LUDUS Bratislava 5.A, 5.B., 6.A., 6.B.
21.11. Testovanie5 5.A + 5.B.
27.11. návšteva divadla LUDUS Bratislava 7.A.,7.B.,8.A.,8.B.,9.A.,9.B
5.12. fotografovanie I.stupeň
6.12. exkurzia predvianočná Viedeň 7. - 9.ročník
6.12. Mikuláš v triedach  
7.12. Divadielko v telocvični ŠK o 13,00
12.12. vystúpenie v NDŠ ŠK
10. - 13.12. triedne schôdzky RZ celá škola
6. - 11.1. lyžiarsky výcvik 34 žiakov 7.ročník
24.1. 2. klasifikačná porada  
31.1. odovzdávanie vysvedčení + Karneval  
14.2. fašiangy ŠK
23.2. florbalový turnaj v telocvični 5 družstiev II.st.
25.2. ŠK Basketbalový turnaj zmiešané družstvá II.st.
28.2. ŠK Basketbalový turnaj družstvá dievčat II.st.
11. - 31.3. návšteva Múzea D.J. - Brezovská škola celá škola
19.3. návšteva predškolákov v 1.A a 1.B
20.3. beseda so spisovateľkou Z.Lacikovou 2.-3.roč. a 5.-6.roč.
20.3. ŠK Hurbanov pamätník  
21.3. ŠK Matematický klokan  
27.3. Interaktívna výstava s PZ Trenčín v Myjave 4.ročník
3.4. Testovanie9  
6.4. Zápis do 1.ročníka účasť 32 detí
     
Akcie školy v šk. roku 2018/2019
Dátum Akcia Vyučujúci
10. - 15.4 Slávnostná akadémia k 100.výročiu školy  
16.4. 3.klasifikačná porada  
26. -30.4. triedne schôdzky RZ celá škola
30.4. a 2.5. návšteva Legiovlaku II.stupeň
3.5. čistenie mohyly na Bradle 9.ročník
12. - 17.5. Škola v prírode Trenčianske Teplice 97 detí I.st.
15.5. BAH II.stupeň
20.5. fotografovanie triedy celá škola
20.5. olympijské hry zdravia I.st.
31.5. vyhodnotenie súťaže Číta celá trieda v jedálni  
31.5. návšteva predstavenia v kine Myjava I.st.
5.6. Kúzelník v ŠK o 13,00
9. - 11.6. koncoročný výlet Banská Štiavnica 5.A + 5.B.
9. - 11.6. koncoročný výlet Liptov 7.A + 7.B.
12.6. Exkurzia Jaslovské Bohunice 9.ročník
13. - 15.6. koncoročný výlet Manín 8.A
14.6. Exkurzia ČOV Turá Lúka 9.A + 9.B
16. - 18.6. koncoročný výlet Znojmo 6.A + 6.B
17. - 18.6 návšteva dopravného ihriska Čerenec I.st.
20.6. súťaž Spieva celá škola I.st.
21.6. Účelové cvičenie celá škola
21.6. návšteva pracovné dielne SPŠ Mjava 8.A
21.6. 4.klasifikačná porada  
23. - 25.6. koncoročný výlet Praha 9.A + 9.B
24.6. návšteva pracovné dielne SPŠ Mjava 8.B
25.6. streetbalový turnaj na ihrisku II.st.
26.6. atletické hry Myjava I.st.
28.6. slávnostné ukončenie šk. roka  

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2018/2019 boli školou realizované projekty:

1. Projekt „Číta celá trieda“ - projekt v spolupráci s Mestskou knižnicou Brezová pod Bradlom

2. „Olympijské hry zdravia“ - školský projekt v rámci celoslovenského projektu Zdravá škola

3. „Planéta vedomostí“ - celoslovenský projekt Digitálneho obsahu vzdelávania, kde sme zaradení medzi vzorové školy v rámci SR

4. „Brezovské atletické hry“ - školský projekt súťaže v atletike, ktorý je zároveň aj okresným kolom v atletike

5. „Ekoalarm“ - celoslovenský projekt na podporu ekologickej výchovy a separovania odpadu

6. Projekt "Vedomostný ostrov" - celoslovenský projekt na podporu technickej výchovy, dopravnej výchovy, fyziky, nemeckého jazyka a podpora vhodného výberu povolania pre žiakov

7. Projekt "Slávnosť slova" - mesiac X.-XI. - práca žiakov a učiteľov na zozbieraní a napísaní spomienok rodičov, starých rodičov z obdobia ich školských rokov, vyučovacie hodiny strávené s pozvanými starými rodičmi v družnej komunikácii o škole- jubilantke

8. Projekt "Slávnosť obrazu" - mesiac XI.-XII.- zozbieranie archívnych dokumentov a fotografii z obdobia od vzniku 1. slovenskej meštianky v Brezovej p. Bradlom a ich inštalácia v priestoroch školy; práca žiakov na výtvarnom stvárnení života v súčasnej škole

9. Projekt "Slávnosť práce" - mesiac I.-III - systematická práca na úprave a zveľaďovaní interiéru a exteriéru našej školy (triedy, chodby, átrium, predzáhradka, trávnaté plochy)

10. Projekt "Slávnosť čísel" - mesiac IV.- súperenie prvostupniarov v počítaní inovatívnych matematických úloh o titul Matematický kráľ

11. Projekt "Slávnosť pohybu" - mesiac V - popoludňajšie trojgeneračné športové zápolenie (tím žiak- rodič -starý rodič) v netradičných športových disciplínach so zámerom utužovania fyzického a duševného zdravia

12. Projekt "Slávnosť spevu" - mesiac VI.- spevácke dopoludnie so zameraním na spev, pohyb, tanec a ľubovoľnú choreogafiu žiakov 1.stupňa

13. Projekt "Slávnostná akadémia" 11.4- 15.4.2019 - formou scénického pásma bola predstavená bohatá história školy. Prvorepublikové počiatky, položenie základného kameňa budovy, a mnohé ďalšie priamo na javisku sprítomnili súčasní žiaci. Hodinový dynamický program pozostával z pestrej zmesi literárnych, hudobných, tanečných a činoherných vystúpení. Zrealizoval ho tím pedagógov základnej školy a okolo 180 žiakov všetkých vekových kategórií.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/19 nebola na ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom uskutočnená inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Žiaci našej školy sa od školského roku 2011/12 začali vyučovať len v jednej budove, na sídlisku Dolné lúky. Budova školy na Dolných lúkach je pavilónového typu. Bola daná do prevádzky v roku 1964. Priestory školy sa nachádzajú v štyroch budovách. Súčasťou telocvične sú šatne pre chlapcov a dievčatá, WC a sprchy. Školská jedáleň je v novopostavenom pavilóne C spolu s administratívou školy.

Budova školy je 20 triedna a okrem bežných tried má zriadené a využíva tieto odborné učebne: jazykovú, multimediálnu, dve počítačové, fyziky a chémie, geografie, biológie, telocvičňu. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale staršie pomôcky sa postupne vymieňajú za modernejšie. Snahou školy je, aby sa do odborných učební dostali multimediálne pomôcky ako sú počítače a výučbové tabule, čo sa darí využitím projektov - rekonštrukcia učebne fyziky a chémie, jazykovej učebne a učebne počítačov. Interiéry tried prechádzajú tiež postupnou rekonštrukciou. Vymieňa sa školský nábytok (stoličky, lavice), do tried boli inštalované odkladacie steny na osobné veci žiakov, prípadne na učebné pomôcky. Vyspravené a vymaľované boli dve žiacke triedy, chodby a kabinety v Pavilóne B. Škola má zrekonštruované hygienické zariadenia spĺňajúce všetky hygienické kritériá a požiadavky. Postupne bola zrealizovaná výmena okien v triedach, na chodbách, v kanceláriách a vymenené všetky vchodové dvere a podlahy v triedach.

Ku škole patrí rozľahlý športový areál s antukovou atletickou dráhou, dvoma asfaltovými ihriskami, trávnatým futbalovým ihriskom, pieskovým doskočiskom a plážovým volejbalovým ihriskom. Ostatné časti školského dvora zapĺňa množstvo stromov, kríkov a trávnatých plôch vhodných pre odpočinok a relaxáciu počas prestávok i pre žiakov Školského klubu. Bol vytvorený priestor medzi Pavilónom C a telocvičňou na externé vyučovanie inštalovaním školskej tabule a lavičiek. Žiaci školy majú možnosť počas vyučovania využívať i blízke novovybudované ihrisko s umelým povrchom na sídlisku Dolné lúky.

Pavilóny majú ploché strechy, ktoré sú v našich klimatických podmienkach dosť problematické. Opravená bola strecha na Pavilóne B. Škola je vykurovaná vlastnou plynovou kotolňou. Zriaďovateľ Mesto Brezová pod Bradlom realizoval počas školského roka 2015/16 výstavbu pavilónu C, ktorý spojil už existujúce pavilóny A a B a nahradil problematický pavilón jedálne. Vznikol tak úplne nový školský priestor so školskou kuchyňou, jedálňou, kancelárske priestory (sekretariát, riaditeľňa, zborovne) a priestory pre šatne žiakov.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

2. Príjmy 2018

 

Názov položky

v €

Dotácia z prostriedkov MŠVVaŠ – prenesené kompetencie

        

v tom: normatívne

         618 267,00

presun z r. 2017 normatívne

17 410,66

Nenormatívne (v tom sú zahrnuté VP ŠKD – 1472,00)

40 356,60

 

presun z r. 2017 nenormatívne

     287,15

Kapitálové z roku 2017 zo ŠR

          45 000,00

vrátené FP na kapitálové výdavky ZŠ-MESTO

6 766,01

vrátené FP na bežné výdavky ZŠ

9 963,64

Vrátené FP na BV nenormatívne - dopravné

               271,04

vrátené FP na kapitálové výdavky ZŠ-MESTO

45 000,00

Dotácia z rozpočtu mesta – originálne kompetencie

        202 534,12

Školská jedáleň

        136 634,12

Školský klub

         50 900,00

Základná škola - Kapitálové

        15 000,00

Rozpočtované  príjmy

        14 075,25

Sponzorský dar – CURADEN SLOVAKIA

            150,00

Prenájom telocvične, refundácie

         1 359,06

            FP na nákup hygienických potrieb pre žiakov

        1 689,60

            Vratky  z ročného zúčtovania ZP rok 2017  PK ZŠ,

           zo SP PK ZŠ

        1 040,63

            Vybrané FP od rodičov za poškodené učebnice

           220,01

ŠJ – réžia, refundácia  energií, vratky zo ZP(RZ 2017)

       7 210,95

ŠK – školné

      2 405,00

 

 

Normatívne a nenormatívne určené finančné prostriedky na prenesené kompetencie boli poskytnuté nasledovne:

 

Názov položky

v €

Normatívne

606 520,73

mzdy

405 910,42

odvody

142 384,37

bežné výdavky

60 008,57

 

 presun  z r. 2017

17 410,66

            presun do r. 2019

9 963,64

Nenormatívne    ZŠ – 38 900,71      ŠK – 1032,46

             39 933,17

vzdelávacie poukazy     

z toho : mzdy                            5 671,60    

z toho: odvody                         1 982,24

            bežné výdavky                595,76

                        

8 249,60

vzdelávacie poukazy ŠK

1 032,46

dopravné žiakom

7 409,96

            presun z r. 2017 dopravné

 287,15

asistent učiteľa

          10 080,00

sociálni žiaci

               100,00

príspevok na učebnice

              126,00

príspevok na lyžiarsky výcvik

           6 150,00

príspevok na školu v prírode

           4 200,00

odchodné

          2 298,00


 

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli pre originálne kompetencie poskytnuté nasledovne:

 

Názov položky

v €

dotácia Školské jedálne

           66 000,00

Mzdy

          37 850,32

odvody

          13 419,69

bežné výdavky

         14 729,99

vrátené FP na bežné výdavky do rozpočtu Mesta

7,55

dotácia Školský klub

        43 972,00

mzdy

       30 997,84

odvody

       10 870,16

bežné výdavky

         2 104,00

vrátené FP na bežné výdavky do rozpočtu Mesta

                0,63

 

 

3. Výdavky 2018

Os.nákl.

566028,63

Mzdy asistent učiteľa

7470,00

Mzdy - vzdelávacie poukazy

5671,60

Mzdy ZŠ

405910,42

Odvody asistent učiteľa

2610,00

Odvody VP

1982,24

Odvody ZŠ

142384,37

Energie

22264,06

plyn

19022,64

elektrická energia

3241,42

vodné, stočné

2507,64

2507,64

poštovné a telekomunikačné služby

239,10

239,10

komun.infraštruktúra - internetové služby

220,66

220,66

telekomunikačné služby

477,69

477,69

Cestovné

71,50

71,50

Materiál

18543,65

výpočtová technika

3443,00

softvéry

1207,20

monitory,klávesnice

1728,24

sanitárny, inštalatérsky, údržbársky materiál

921,57

kancelárske potreby, kanc. papier, tlačivá, diáre

1193,61

čistiace a dezinfekčné prostriedky, potreby na uprat.

838,52

tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov

943,93

PVC do šatní v telocvični

1614,23

školské lavice a stoličky

3827,80

špongie, handry, kriedy, fixy na tabule

98,60

žinenky - VP

271,20

kancelárske potreby VP

124,16

sedacia súprava + nábytok do kabinetu TV

752,00

kopírovací stroj

838,00

predpl.časopisov, zákonov,metodiky, knihy, did. pomôcky

220,57

učebnice-príspevok zo ŠR

126,00

pracovné odevy a obuv

280,02

palivo do kosačky, traktora, snežnej frézy, olej

15,00

školské pomôcky, potreby pre deti SZP

100,00

Prepravné

1430,40

Prepravné žiakov - LV

1230,00

Prepravné žiakov - VP exkurzia

200,40

Údržba

6836,29

oprava kopírovacích strojov

587,04

maľovanie tried a priestorov + murárske práce

3833,00

revízie bleskozvodov,el.inštalácie

900,00

demontáž a lepenie PVC

916,25

servisná prehliadka plynových kotlov v kotolni

600,00

Služby

33548,96

školenia a semináre

547,00

prístup do virtuálnej knižnice 2018,predpl.2019

215,28

čistenie kanalizácie

400,92

kontrola a čistenie komínov

168,00

kontrola hasiacich prístrojov,hydr. hadice

496,24

údržba softveru IVES,AsC Agenda,počítač.siete

5064,00

služby BOZP, požiarna ochrana

420,00

hygienické potreby

738,78

vypracovanie dokumentácie PZS

175,00

VO el.energie

234,75

grafický návrh a výroba baneru (k 100.výročiu zal.školy)

117,84

zhotovenie pečiatok,čistenie obrusov

82,30

ostatné služby

270,18

poistenie budov a majetku

1182,70

bankové a ostatné poplatky

387,10

stravovanie zamestnancov

6006,02

povinný prídel do SF

4008,15

dohody ZŠ

3046,00

komunálny odpad

868,70

škola v prírode

4200,00

lyžiarsky výcvik

4920,00

Náhrady

12446,15

náhrady dopravné žiakov

7697,11

náhrady odchodné

2298,00

náhrady za PN

2451,04

SPOLU

664614,73

664614,73

ZŠ - bežné výdavky - čerpanie z vlastných príjmov ZŠ

Mzdy

1014,82

Mzdy (preplatok z roč.vyúčt.ZP prenesené komp.ZŠ)

1014,82

Energie

237,46

plyn

237,46

vodné,stočné (prepl.zo SP na odvodoch )

16,60

16,60

komun.infraštruktúra - internetové služby

20,06

20,06

telekomunikačné služby

6,00

6,00

Materiál

1057,39

kancelárske potreby,tlačivá,čistiace potreby

421,08

nákup učebníc

220,01

nákup obuvi

50,00

Minerálne vody, čaje,káva,cukor... reprezent.výdavky

366,30

Prepravné

132,00

Prepravné žiakov na exkurziu

132,00

Služby

1734,60

prednáška pre žiakov

45,00

hygienické potreby

1689,60

SPOLU

4218,93

4218,93

Asist.

10080,00

Odch.

2298,00

VP

8249,60

SZP

100,00

ŠvP

4200,00

LV

6150,00

Dopr.

7697,11

Učebnice

126,00

nenorm. SPLU

38900,71

ZŠ normatívne

625714,02

ZŠ vlastné príjmy

4218,93

ČERPANIE SPOLU

668833,66

Dotácia

679 308,71

Čerpanie

668 833,66

Vrátené FP do rozpočtu Mesta PK normatívne

10 234,68

Vrátené FP do rozpočtu Mesta OK z vl.príjmov

240,37

 

 

 

 

 

 

ZŠ - kapitálové výdavky ZŠ

Rekonštrukcia strechy telocvične

53233,99

FP zo ŠR

38233,99

FP z rozpočtu Mesta

15000,00

SPOLU

53233,99

53233,99

ŠJ - bežné výdavky - čerpanie rok 2018

Os.nákl.

57 137,34

Mzdy

42229,84

Odvody

14907,50

Náhrada cestovných výdavkov

4,50

4,50

Energie

8854,99

plyn

4617,74

elektrická energia

4237,25

Vodné, stočné

688,55

688,55

Poštovné a telekomunikačné služby

2,15

2,15

Komun.infraštruktúra-internetové služby

98,90

98,90

Telekomunikačné služby

161,43

161,43

Materiál

1409,44

kuchynské potreby, nerezový stôl

432,17

tonery

403,23

čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky

202,32

kancelársky papier, kanc. potreby,tlačivá

43,42

pracovné odevy a obuv

328,30

Údržba

661,45

oprava umývačiek

292,68

oprava el.robota

124,92

oprava klímy

243,85

Všeobecné služby

3460,04

školenia

117,50

deratizácia

132,40

poplatok za odpad zo ŠJ

153,30

bankové a ostatné poplatky

456,80

stravovanie zamestnancov

1461,02

povinný prídel do SF

454,13

Služby - program na stravovanie - aktualizácie

39,24

verejné obstarávanie el.energie

234,76

ostatné služby

257,59

poplatok za komunálny odpad

153,30

náhrada príjmu za PN

509,49

509,49

SPOLU

72988,28

72988,28

Dotácia na originálne kompetencie

73 000,00

Čerpanie

72988,28

Vrátené FP do rozpočtu Mesta

11,72

ŠJ - bežné výdavky - čerpanie z vlastných príjmov

príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Energie

1909,16

plyn

538,74

elektrická energia

1370,42

Vodné, stočné

761,79

761,79

Komun.infraštruktúra-internetové služby

31,46

31,46

Telekomunikačné služby

60,42

60,42

Materiál

524,59

kancelársky potreby, kancelársky papier

83,50

kuchynské potreby

43,25

čistiace a dezinfekčné a hygienické  prostriedky

228,88

filtre do vzduchotechniky

168,96

Údržba

43,87

Oprava umývačky

43,87

Služby

181,80

poplatok za zber odpadu

181,80

SPOLU

3513,09

3513,09

ŠJ - bežné výdavky - čerpanie - vratka zo ZP za rok 2017

Vratka z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní

Energie

437,62

elektrická energia

437,62

Vodné, stočné

209,02

209,02

Komun.infraštruktúra-internetové služby

68,89

68,89

Telekomunikačné služby

19,99

19,99

SPOLU

735,52

735,52

ŠJ - bežné výdavky - čerpanie -stravné

Stravné

58187,58

SPOLU

58187,58

Dotácia na originálne kompetencie

70 845,07

Čerpanie

62 436,19

Vrátené FP do rozpočtu Mesta

8 408,88

ŠK - bežné výdavky - čerpanie rok 2018

Os.nákl.

48885,00

Mzdy

36166,26

Odvody

12718,74

Energie

381,23

Elektrická energia

381,23

Materiál

436,68

Rádio + CD prehrávače

191,98

Korkové tabule

132,70

Materiál pre činnosť ŠKD

112,00

Služby

1 051,35

stravovanie zamestnancov

594,71

povinný prídel do SF

379,99

poplatky za komunálny odpad

76,65

Náhrady

133,04

133,04

SPOLU

50887,30

50887,30

Dotácia na originálne kompetencie

50 900,00

Čerpanie

50887,30

Vrátené FP do rozpočtu Mesta

12,70

ŠK - bežné výdavky - čerpanie zo školného  rok 2018

Materiál

2058,71

materiál pre činnosť ŠK

642,29

didaktické pomôcky

405,00

spoločenské hry,stavebnice

450,18

učebné pomôcky

333,56

tonery do kopírky

227,68

Služby

200,00

divadelné predstavenie pre deti

200,00

čistenie kobercov-dofinancovanie

SPOLU

2258,71

2258,71

ŠK - bežné výdavky - čerpanie zo vzdelávacích poukazov rok 2018

Materiál

1032,46

materiál pre činnosť krúžkov

811,46

tonery

200,00

CD

21,00

Služby

50,00

Divadelné predstavenie pre deti

50,00

SPOLU

1082,46

1082,46

Dotácia na originálne kompetencie z vl. príjmov

2 405,00

Čerpanie

2258,71

Vrátené FP do rozpočtu Mesta

146,29

Dotácia na prenesené  kompetencie -VP

1 472,00

Čerpanie

1032,46

Vrátené FP do rozpočtu Mesta

439,54

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


Škola má silné aj slabé stránky v materiálno-technickom vybavení. Silnou stránkou, z ktorej sa odvíja moderné vzdelávanie je vybavenosť IKT, najmä existencia dvoch počítačových učební, jazykovej učebne, šiestich multimediálnych učební a plne elektronicky spracovávaná agenda školy. Výrazne slabou stránkou školy je potreba rekonštrukcií budov (oprava striech, zateplenie, vonkajšia fasáda, zlý stav elektroinštalácie, vodovodných rozvodov a podláh). Preto si v koncepcii stanovujeme nasledovné ciele:

- v spolupráci so zriaďovateľom hľadať finančné možnosti na zateplenie budovy, opravu fasády, rekonštrukciu elektrických, vodovodných a tepelných rozvodov. Od realizácie očakávame úsporu energií, skvalitnenie materiálno-technických podmienok, zlepšenie podmienok na športovanie.

-  skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie určené na údržbu exteriéru školy a jej areálu,

- finančné prostriedky získať úsporným hospodárením z rozpočtových zdrojov, ďalšie finančné prostriedky získať z mimorozpočtových zdrojov napr. zapájaním sa do projektov a grantov, využitím možnosti získania 2% z daní fyzických a právnických osôb prostredníctvom rodičovského združenia, zvýšenou aktivitou pri získavaní sponzorských darov,

- hľadať záujemcov o dlhodobý prenájom viacúčelových športovísk, zmluvne zabezpečiť výhodné podmienky pre školu, otvoriť športoviská pre širokú verejnosť.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Profil a zameranie školy

Od roku 2002, kedy škola získala právnu subjektivitu vedenie školy v spolupráci so svojim zriaďovateľom mestom Brezová pod Bradlom pozorne sleduje a reaguje na aktuálny vývoj vo vzdelávaní, záujmy a potreby žiakov i predstavy pedagógov a preto k prioritám školy patrí:

kvalifikované a odborné vyučovanie

najnovšie vyučovacie metódy

všestranné rozvíjanie osobnosti žiaka

Zameraním školy je:

- umožniť všetkým žiakom školy získať dostatočné a trvalé všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrého kolektívu v triedach, vzájomnú toleranciu, sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov.

- výchovno-vzdelávací proces zabezpečiť okrem tradičných foriem a metód vzdelávania aj modernou formou interaktívneho vyučovania cez interaktívne tabule, projektory, tablety a ďalšiu IKT techniku

- pritiahnuť žiakov k športu, využiť existujúci športový areál na rôzne športové aktivity; posilniť tým zdravie mladej generácie. V čo najväčšej miere vzbudiť u žiakov záujem o šport, priviesť ich k pre nich populárnym športom, získať pre športovanie aj deti z okolitých obcí.

- zabezpečiť profesijný a odborný rast pedagógov, zaviesť nové formy práce v intenzívnej orientácii na IKT . Kolektív učiteľov podporovať v zvládnutí daných cieľov, primerane finančne ich motivovať

- zabezpečiť vhodné podmienky pre vzdelávanie integrovaných žiakov, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní s ohľadom na ich poruchy

- skvalitniť a zintenzívniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou, obyvateľmi mesta i inými školami v regióne

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk161Mgr. Daša Hromková
Cvičenia zo SJL 9.roč. A171Mgr. Iveta BLAŽKOVÁ
Cvičenia zo SJL 9.roč. B151Mgr. Iveta BLAŽKOVÁ
Detská atletika523Mgr. Darina Bôžiková
Ľahká atletika623PaedDr. Miroslav BOŽIK
Loptové hry703Mgr. Ladislav MENKYNA
Počítačovo-matematické úlohy a hry151Mgr. Alena Potúčková
Šikovníček91Mgr. Alena Potúčková
Školský klub392Anna Kostelná
Výtvarná výchova231Mgr. Darina Bôžiková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Na škole pracuje aktívne rodičovská rada, zložená z triednych dôverníkov jednotlivých tried. Rodičovské združenie sa schádza pravidelne štyri krát do roka. Škole pomáha i materiálne. Jej pričinením si škola mohla kúpiť viaceré moderné učebné pomôcky a zabezpečiť športové a kultúrne akcie. Aktívnu spoluprácu s rodičmi škola chápe ako jeden zo svojich hlavných cieľov pri dosahovaní dobrých výchovných i vyučovacích výsledkov.

- predseda RZ: Šarudi Dušan

Programová náplň zasadnutí:

- tlmočenie požiadaviek vedeniu školy,

- materiálna pomoc škole z vlastného rozpočtu,

- financovanie aktivít: plavecký a lyžiarsky kurz, MDD, karneval, podpora záujmových útvarov žiakov,

- využitie finančných prostriedkov získaných z 2% daní: vybavenie školy didaktickou technikou, zakúpenie viacerých učebných pomôcok.

Stretnutia rodičov s pedagogickými pracovníkmi sú pravidelné, organizované školou - minimálne 3-krát za školský rok, rodičia sú na nich informovaní o výsledkoch práce žiakov a o výsledkoch práce školy ako celku. Vyučujúci i vychovávatelia poskytujú podľa potreby aj individuálne konzultácie. Rodičia majú možnosť zúčastniť sa i otvorených hodín a kultúrnych programov.


Triedni dôverníci 2018/2019
Trieda Meno tried. dôverníka  
1.A Hlavková Dana  
1.B Hrubý Štefan  
2.A Bašnárová Zuzana  
2.B Monika Suchovská  
3.A Španková Jana  
3.B Pavesková Marcela  
4.A Cigánková Anna  
4.B Hlavka Stanislav  
5.A  Babulicová Monika  
5.B Žideková Slávka  
6.A Kubíčková Monika  
6.B Šarudi Dušan  
7.A Vašková Vladimíra   
7.B Labuda Roman  
8.A Demianová Elena  
8.B Palanská Lenka  
9.A Podzámska Katarína  
9.B Vesperínová Denisa  

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Záver

Vypracoval: Mgr. Ladislav MENKYNA

V Brezovej pod Bradlom, 7. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13. septembra 2019

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v Rade školy dňa: 19. septembra 2019

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vyučovacej činnosti ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom za školský rok 2018/2019.

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa predložená zriaďovateľovi dňa: 24.9.2019

Správu o výchovno-vyučovacej činnosti ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom za školský rok 2018/2019 schvaľuje/neschvaľuje zriaďovateľ školy Mesto Brezová pod Bradlom.

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria