Navigácia

 • Z našich vyučovacích hodín

  Z našich vyučovacích hodín

  Takmer polročná vyučovacia činnosť je za nami. Vyučovacie hodiny sú pestré, rozmanité a prebiehajú v rôznom prostredí. Naším cieľom je viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu. Učíme ich pracovať tímovo, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. Dosahujeme to pomocou činnostného učenia. Žiakom nepredkladáme hotové výsledky, vedieme ich k získavaniu poznatkov na základe činností, pozorovania, pokusov – na základe objavovania. V priebehu vzdelávacieho procesu je žiak vedený k sebakontrole, sebahodnoteniu. Učí sa pracovať sám i spolupracovať v tíme.  Viac vám priblížia fotografie v rovnomennom fotoalbume.

 • Husľový virtuóz Marco Rajt

  Husľový virtuóz Marco Rajt

  Výchovný koncert aký naši žiaci už dávno nezažili.  Pútavou formou sa dozvedeli o vzniku hudby v praveku a jej ďalšom vývoji až po súčasnosť. Maestro program koncertu dokonale prispôsobil záujmom detí. Svojím vyžarovaním a hudobným stvárnením skladieb motivoval k láske k hudobným nástrojom nejedného žiaka. O tom, že deti presvedčil o kráse hudobného nástroja akými sú husle, niet pochýb. Nádherné tóny vylúdené z  huslí v Marcových rukách v nás doznievali ešte dlho po skončení koncertu. (Pozývame Vás pozrieť aj fotoalbum.)

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Zvyk, ktorý každoročne otvára vianočné obdobie, neodmysliteľne patrí k slovenskej ľudovej tradícii. Aj dnes deti netrpezlivo čakajú, kedy sa už konečne vo dverách objaví Mikuláš v sprievode láskavého anjela a strašidelného čerta. Za slovenskými  deťmi chodí Mikuláš už od 13. storočia a nadeľuje im cukrovinky a dobroty. Tak ako každý rok, aj teraz sa naši školáci tešili na štedrú nádielku sladkostí a zostali „zľaknutí“ z príchodu čerta. Nezbedníci s čertom uzavreli dohodu a sľúbili nápravu.(Viac vo fotoalbume.)

 • Hovorme o jedle

  Hovorme o jedle

  Zapojením sa do celoslovenskej súťaže a vzdelávaním deti o potravinách a dobrých stravovacích návykoch sme „hovorili o jedle“. A nielen hovorili, ale aj konali. Zúčastnili sme sa exkurzie na mliečnej farme, besedovali sme s pracovníkom z ovocných sadov, ochutnávali sme šťavnaté sladké jablká a zasadili sme ovocný strom v areáli školy. Už teraz sa tešíme na úrodu sliviek z „nášho stromčeka“. V súťaži sme sa umiestnili v „Zlatom pásme hodnotenia“. (Viac si môžete pozrieť vo fotoalbume.)

 • Z neplavcov sa stali plavci

  Z neplavcov sa stali plavci

  Aj tento školský rok sme sa zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v Myjave od  4.10.-13.10.2017. Základného plaveckého výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov. Zdokonaľovacieho plaveckého výcviku sa zúčastnilo 19 žiakov. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, podľa výkonnosti. Plaveckého výcviku sa s nadšením zúčastňovali a s plavčíkmi ochotne spolupracovali. V posledný deň si každý žiak odniesol mokré vysvedčenie a sladkú odmenu, čo prispelo k nezabudnuteľným zážitkom z toho  výcviku.

 • Olympijské hry zdravia

  Olympijské hry zdravia

  Ani prvostupniari nechcú zaostať za staršími žiakmi v zdravom športovaní. Príkladom je už 11. ročník Olympijských hier zdravia, organizovaný v rámci projektu Škola podporujúca zdravie. Neodmysliteľnou súčasťou „našich“ olympijských hier je nástup oddielov, olympijský oheň, olympijský sľub, zdravý bojový duch  v disciplínach hod loptičkou, skok do diaľky a beh na 50 m a vytrvalostný beh. Prestávky sa každoročne nesú vo svižných „tanečných kreáciách“ žiakov. Poďakovanie od nás patrí PSA Peugeot Citroen Slovakia, pánovi Ing. Stanislavovi Hlavkovi, za sponzorský dar k olympijskému dňu zdravia. Vo fotoalbume uvidíte triedu, ktorá získala putovný pohár olymijských hier zdravia a našich športovcov.

 • Zimná Kalokagatia 2017

  Zimná Kalokagatia 2017

  Dňa 14.marca tohto roku sa na Štrbskom Plese uskutočnilo celoslovenské kolo 8.ročníka zimnej Kalokagatie žiakov ZŠ, ktorú organizovala Slovenská asociácia športu na školách. Súťaží v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, biatlone a snowboardingu sa zúčastnilo  takmer 400 detí z 93 ZŠ. Z našej základnej školy sa preteku zúčastnili 4 žiaci v snowboardingu - pretekalo sa v dvoch súťažiach: obrovský slalom a slalom. Jakub Jobb zo 7.B sa umiestnil na výbornom 2.mieste v 2-kolovom slalome. Poďakovanie patrí aj ostatným zúčastneným, nakoľko trať bola veľmi náročná – ľadové platne a bolo umenie ju vôbec prejsť. Viac vo fotogalérii.

 • Atletický tréning s olympionikmi

  Dňa 9. 3. 2017 sme v našej škole privítali olympijského víťaza Mateja Tóthaolympioničky - dvojičky Danku a Janku Velďákové, vďaka žiakom z atletického krúžku, ktorí zvíťazili v celoslovenskej súťaži „Detská štafetová liga 2016“. O tento úspech sa zaslúžili Š. E. Gabriž, L. Plačko, A. Hulka, M. Truban, Š. Lichanec, L. Plačková, M. Koptáková, A. Vašková, L. Palanská pod vedením pána učiteľa M. Bôžika a pani učiteľky Bôžikovej, vedúcich atletického krúžku. Po vrúcnom privítaní sa v školskej jedálni uskutočnila „detská tlačová konferencia“ a veru otázok nebolo konca kraja. Potom sa deti so svojimi vzormi presunuli do telocvične, kde nasledoval atletický tréning, ktorý viedli olympionici. Spoločná hra v úvode „Na choré opice“ mala obrovský úspech. Neskôr si každý športovec vytvoril svoj tím detí a tie medzi sebou vzájomne súťažili. Na úsmevoch detí bolo vidieť, že takýto tréning oceňujú a dodá im energiu a motiváciu do ďalších školských i mimoškolských aktivít. (Pozývame Vás pozrieť aj fotoalbum.)

  Viac vo videoukážkach: http://www.atletikasvk.sk/Home/VideoGallery

  https://www.youtube.com/watch?v=Rs1EY9ultXo

   

 • Netradičná výučba anglického jazyka

  Netradičná výučba anglického jazyka

  Naša škola sa zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu EDUCATE Slovakia. V spolupráci s firmou AISEC príde na našu školu zahraničná stážistka, ktorá s vybranými žiakmi II.stupňa povedie počas posledného januárového týždňa hodiny anglického jazyka. Tieto hodiny budú zamerané na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Každá možnosť komunikovať a prakticky používať anglický jazyk je pre našich žiakov prínosom.

 • Olympijské hry zdravia

  Olympijské hry zdravia

  V rámci projektu Školy podporujúcej zdravie sme zrealizovali už X. ročník projektu Olympijské hry zdravia. Určený bol pre žiakov primárneho vzdelávania a našim hlavným zámerom je zvyšovať  každoročne  zapojenie žiakov do pohybových aktivít a vypestovanie uvedomelej zodpovednosti za svoje zdravie a zotrvanie pri týchto návykoch aj do dospelosti. Vďaka  sponzorom nášho jubilejného podujatia Olympijských hier zdravia  PSA Peugeot  Slovakia, pánovi Bocánovi a RZ pri Základnej škole  sme mohli našich najmenších športovcov patrične oceniť medailou, diplomom a dopriať im svieže občerstvenie. Viac vo fotoalbume.

  Ďakujeme.

 • Záchranársky a bezpečnostný deň

  Záchranársky a bezpečnostný deň

  Deň pred MDD mali žiaci našej školy pripravené netradičné branné cvičenie. Na Dni záchranných a bezpečnostných zložiek sa nám podarilo zorganizovať pracovníkov všetkých zložiek - Policajný zbor, Mestskú políciu, Dobrovoľný hasičský zbor, Colnú a finančnú správu, Červený kríž a pracovníka záchranky z NsP Myjava. Na jednotlivých stanovištiach deti videli názorné a profesionálne ukážky všetkých zložiek. Všetkým zúčastneným patrí naše veľké poďakovanie. Viac vo fotoalbume

 • Detská štafetová liga

  Detská štafetová liga

  Dňa 30. 4. 2016 sa naši žiaci zúčastnili „DETSKEJ ŠTAFETOVEJ  LIGY  4 x 60 m“

  v  Dubnici nad Váhom. Uvádzame výsledky v jednotlivých kategóriách:

  1. miesto 4x60 m dievčatá A : Michaela Koptáková, Megan Čuvalová, Adriana Vašková a Lucia Palanská
  2. miesto 4x 60 m chlapci:  Adrián Ištok, Matúš Truban, Šimon Lichanec , Lukáš Plačko                     
  3. miesto 4x60 m dievčatá B : Patrícia Mihočková, Sofia Poláková, Eliška M. Petrušová, Linda Plačková                   
  4. miesto 4x 60 m mix :  Matúš Truban, Adriana Vašková, Lukáš Plačko,  Lucia Palanská                      

   Žiaci postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v septembri 2016. Gratulujeme im a držíme  palce.

 • Týždeň hlasného čítania

  Týždeň hlasného čítania

  V marci sme sa intenzívnejšie venovali hlasnému čítaniu a čítaniu s porozumením.V jednotlivých triedach prvého stupňa prebiehali tvorivé vyučovacie hodiny obohatené dramatizáciou, prednesom poézie a prózy, ale aj hlasným čítaním hostí. U druhákov žiakom čítali panie upratovačky a pani zástupkyňa. Žiaci nám predviedli svoje schopnosti v prednese poézie.  Tretiaci popri čítaní aktívne pracovali s textom a dôraz kládli na slovnú zásobu. Prvákom prišli čítať žiaci 4.A a zarecitoval im kolektív recitátorov zo 4.B.  Prváci zase štvrtákom predviedli svoje doteraz nadobudnuté čitateľské zručnosti. Veru, niektorí  čítajú už teraz výborne! Skvelá atmosféra na uskutočnených stretnutiach  nám priniesla mnohé inšpirácie do ďalších dní. (viď fotoalbum)

 • Ocenenie v súťaži Báseň 2015

  Ocenenie v súťaži Báseň 2015

  Literárne talenty našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2015, ktorú vyhlásili vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu MAXÍK. Do súťaže sa spolu zapojilo 211 žiakov. Naša žiačka Lenka Palanská zo 7.A získala vo svojej kategórii 3.miesto za báseň Jeseň. Porota zvlášť ocenila aj aktívny prístup niektorých škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí. Vďaka aktívnej práci našich učiteľov medzi také školy zaradili i nás.

 • Spolupráca s Mestskou knižnicou

  Spolupráca s Mestskou knižnicou

  V dňoch 17.-18.februára sa naši ôsmaci a deviataci zúčastnili v MsK zaujímavej prezentácie venovanej dvom významným brezovským rodákom. Vedúca MsK, pani Fedorová, priblížila žiakom význam životného diela Samuela Jurkoviča a Jána Štefánika. Na pripravenej výstavke diel si žiaci prezreli i state a články z literárnych časopisov zamerané na organizáciu vdetajšieho školstva a na metodické problémy pedagogiky.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Dňa 28. januára 2016  sa žiaci našej školy zúčastnili na Myjave okresného kola literárnej súťaže  v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko a za veľmi pekné reprezentovanie svojej školy ich porota ohodnotila nasledovne:

  1. kategória (2. – 3. ročník) Magdaléna Maniačková z 2. A – 2. miesto

  2. kategória (4. – 5. ročník) Evan Hendricken zo 4. A – 3. miesto

  3. kategória (6. – 7. ročník) Romana Vašková zo 7. A – 2. miesto a Michal Duga zo 7. A – 3. miesto

  Blahoželáme !

 • Krásy nášho regiónu

  Krásy nášho regiónu

  Dňa 15.1.2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 29.ročníka výtvarnej súťaže "Krásy nášho regiónu" vo vestibule KD Samka Dudíka v Myjave. Žiaci vytvorili veľa pekných prác a touto formou si upevnili vzťah k ľudovým tradíciám a hodnotám nášho regiónu. Ocenenými žiakmi z našej školy boli nasledovní žiaci:

  Lichanec Šimon – 4 A

  Maniačková Magdaléna, Rafčíková Terézia, Ďuricová Daniela, Bouma Marco, Sládek Filip - 2.A (kolektívna práca)

  Za svoju prácu boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Gratulujeme im k úspechu a prajeme veľa síl do ďalšej tvorivej práce.

 • Súťaž Európa v škole

  Súťaž Európa v škole

  Slovenský sekretariát Európa v škole Bratislava a CVČ a Školský úrad v Myjave usporiadal okresné kolo 63.ročníka výtvarnej a literárnej súťaže „EURÓPA V ŠKOLE“, ktorého ústredným mottom je „Žiť spoločne v mieri“. Na vyhodnotenie výtvarných prác bola stanovená odborná komisia, ktorá posudzovala zaslané práce ZŠ a ZUŠ. Z veľkého počtu zaslaných prác uvádzame víťazné práce našich žiakov:

  1. kategória (6. – 9. rokov) Daniela Ďuricová - 2.A (výtvarný krúžok)
  1. kategória (10. – 12. rokov) Nikola Ištoková - 4.B (výtvarný krúžok)

  Žiačkam blahoželáme k tomuto peknému úspechu. Práce uvedených žiačok boli zaslané na Slovenský sekretariát Európa v škole do Bratislavy, kde budú bojovať v celoslovenskom kole. Držíme im palce a prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov.

 • Karneval 2016

  Karneval 2016

  K fašiangovému obdobiu patrí zábava, tanec a veselie. Tak to bolo aj v našom školskom klube, kde deti karnevalom zavŕšili svoje polročné úsilie v škole. Medzi tancom a veselými hrami sa aj súťažilo a deti sa tešili z drobných hračiek a sladkostí. (Pozrite si aj fotoalbum.)

 • Tvorivé dielne v Galérii

  Tvorivé dielne v Galérii

  Tak ako každý rok i teraz žiaci deviateho i ôsmeho  ročníka navštívili divadelné predstavenie v divadle Ludus (Bratislava). Hra Hypericon bola určená práve tejto vekovej skupine, priniesla sebareflexiu k téme konzumného spôsobu života a tým prinútila deti rozmýšľať o sebe samých a spôsobe života, ktorý si vyberajú a ku ktorému inklinujú. V rámci tvorivých dielní, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Galérie mesta Bratislavy (GMB) mali deti možnosť vyskúšať si tvorbu autorskej knihy a prezrieť si expozíciu súčasného výtvarného umenia s výkladom zameraným na odkaz knižného diela v jednotlivých inštaláciách, ktoré boli súčasťou zbierky GMB. (Viac vo fotoalbume)

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria