Navigácia

 • MANUÁL OPATRENÍ PRE ZŠ (16.9.2020)

  Vážení rodičia,

  dovoľte mi informovať Vás o základných opatreniach a podmienkach vyučovacieho procesu obsiahnutých v dokumente Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia (MŠVVaV) - aktualizácia 16.9.2020.

  Základné odporúčania:  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.   

  Priloha_1a_Vyhlasenie_navstevnika_skoly.docx 

  Zákonný zástupca: Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

   Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

   Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochoreniazákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

  Priloha_4_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

  Vyučovanie: Od 16.9.2020 sa žiaci vyučujú podľa rozvrhu

  - 1. stupeň - 5. aj 6. hodinu,

  - 2. stupeň - 6. aj 7. hodinu.

  Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéri ZŠ pre všetkých okrem žiakov 1. stupňa pri priamom vyučovacom procese v triede.

  Vstup žiakov: zostáva rovnaký ako od začiatku školského roka -

  - 1. stupeň - 7.25 - 7.40 h

  - 2. stupeň - 7.40 - 7.55 h

  Jedáleň: stravuje sa v bežnom režime - so zvýšeným dôrazom na hygienické odporúčania a opatrenia a zónovanie tried.

  Ospravedlnenie žiakov: Podľa Dodatku č.8 vydaného MŠVVaŠ môžu rodičia počas mimoriadnej situácie ospravedlniť neprítomnosť žiaka na 5 dní - v našej škole za polrok (v školskom poriadku sú 3 dni). V prípade po sebe nasledujúcich 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Ak mu lekár odmieta po ošetrení vydať tento doklad bezodkadne o tom rodič informuje triedneho učiteľa.

  Celé znenie dokumentu:      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/

   

   

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Vážení rodičia, 

  dňa 18.9.2020 sa uskutoční účelové cvičenie. Organizované bude tradične po jednotlivých ročníkoch v katastri Brezovej pod Bradlom. Žiaci prídu v športovom oblečení s potrebným desiatovým jedlom a pitím. 

  Ukončenie je naplánované pre 1. stupeň o 11.30 h (obed a školský klub), pre 2. stupeň o 12. hodine (obed v školskej jedálni).

 • VZDELÁVACIE POUKAZY A KRÚŽKY

  Važení rodičia,

  financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008. Podľa znenia tohto zákona škola vydáva vzdelávacie poukazy do 10.9.2020, platí to aj napriek zložitej situácii a vydanej novelizácii dokumentu Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný, kde bližšie informácie k činnosti krúžkov MŠVVaŠ zverejní až 1.10.2020.

  Proces vydávania a zberu vzdelávacích poukazov teda prebehne známym spôsobom :

  - 11.9.2020 (piatok) budú žiakom vydané vzdelávacie poukazy prostredníctvom triednych učiteľov

  - následne ich zákonní zástupcovia podpíšu a na zadnú stranu napíšu vybraný krúžok

  - do 18.9.2020 (piatok) žiaci odovzdajú poukazy späť triednym učiteľom

  - v priebehu ďalších dní budú kontaktovaní vedúcimi krúžkov

   

  PONUKA KRÚŽKOV V NAŠEJ ŠKOLE - ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

  (kompletné informácie s počtami žiakov nájdete v zložke krúžková činnosť)

  1.  - 4. ROČNÍK -       DETSKÁ ATLETIKA                                            (p. uč. D. Bôžiková)

                                               POĆÍTAČOVÉ MATEMATICKÉ HRY A ÚLOHY (p. uč. A. Potúčková)

                                               ŠKOLSKÝ KLUB                                                 (p. vychovávateľky)

                                               VARENIE A PEČENIE                                          (p. uč. A. Potúčková)

                                               ZLATÉ RUČIČKY                                                 (p. uč. E. Osuská) 

  1.  - 9. ROČNÍK -         VÝTVARNÝ KRÚŽOK                                          (p. uč. D. Bôžiková)                        

  4.  - 9. ROČNÍK -       LOPTOVÉ HRY                                                    (p. uč. L. Menkyna)

  5.  - 9. ROČNÍK -       ATLETIKA                                                            (p. uč. M. Bôžik)

                                               PRVÁ POMOC                                                     (p. uč. E. Reptová)

   

  Pevne verím, že Vás naša ponuka oslovila a vyberiete si tú správnu zábavu na celý rok. 

                                               

                                               

                                               

   

   

   

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  riaditeľstvo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Vám oznamuje, že otvorenie školského roka sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020. Začiatok roka bude značne ovplyvnený preventívnymi opatreniami vyplývajúcimi z materiálu vydaného MŠVVaŠ 18.8.2020, ktorý v celom aktualizovanom znení zo dňa 26.8.2020 nájdete po kliknutí na odkaz:

  https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf

  Všetky potrebné informácie, kvôli ich množstvu, nie je možné vypísať v novinkách. Pripravili sme si preto pre Vás záložku s názvom Začiatok školského roka - kde sú uverejnené všetky potrebné fakty.

  Záložku nájdete v ľavom menu alebo sa na ňu dostanete kliknutím na tento odkaz:

  https://zsbrezova.edupage.org/text17/

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021, ktorý treba vyplniť a odovzdať triednemu učiteľovi nájdete po kliknutí na odkaz:

  Dotaznik_a_vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka.docx

  Pri akýchkoľvek ďalších otázkach nás prosím kontaktujte na mail:

  dolneluky@gmail.com • OBNOVENIE VYUČOVANIA VO VŠETKÝCH ROČNÍKOCH

  Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 zo 16. júna 2020 a Rozhodnutia p. primátora zn.: M-BpB 430-6516/2020 z 18. júna 2020 o obnovení školského vyučovania pre všetky ročníky základnej školy, Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 22. júna 2020 Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

              Zákonný zástupca:

  - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

  vyhlásenie na stiahnutie: Cestne_vyhlasenie_pre_rodicov.pdf

  -  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

  - dôsledne dodržiava stanovený čas príchodu dieťaťa podľa harmonogramu uvedeného nižšie

  - zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

  - dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020 

  - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

            Harmonogram vyučovania od 22.6.2020:

  TRIEDA:               PRÍCHOD:            OBED/ODCHOD:    

  1A - 7 žiakov          7.30 hod           11.00 hod / 11.20 hod

  1B - 11 žiakov        7.30 hod           11.00 hod / 11.20 hod

  2A - 19 žiakov        7.40 hod           11.15 hod / 11.35 hod

  2B - 20 žiakov        7.40 hod           11.15 hod / 11.35 hod

  3A - 15 žiakov        7.50 hod           11.30 hod / 11.50 hod

  3B - 15 žiakov        7.50 hod           11.30 hod / 11.50 hod

  4A - 13 žiakov        8.00 hod           11.45 hod / 12.05 hod

  4B - 11 žiakov        8.00 hod           11.45 hod / 12.05 hod

  5A - 22 žiakov        8.10 hod           12.00 hod / 12.20 hod

  5B - 23 žiakov        8.10 hod           12.00 hod / 12.20 hod

  6A - 10 žiakov        8.15 hod           12.10 hod / 12.30 hod

  6B - 15 žiakov        8.15 hod           12.10 hod / 12.30 hod

  7A - 14 žiakov        8.20 hod           12.20 hod / 12.40 hod

  7B - 14 žiakov        8.20 hod           12.20 hod / 12.40 hod

  8A - 15 žiakov        8.25 hod           12.30 hod / 12.50 hod

  8B - 16 žiakov        8.25 hod           12.30 hod / 12.50 hod

  9A - 12 žiakov        8.30 hod           12.40 hod / 13.00 hod

  9B - 12 žiakov        8.30 hod           12.40 hod / 13.00 hod

                Organizácia vyučovania:  bude prebiehať v upravenom režime, bližšie informácie Vám poskytne triedny učiteľ. Žiaci, ktorí zostanú doma, budú musieť prísť do školy za účelom odovzdania učebníc, zdržia sa na čas nevyhnutne potrebný na zvládnutie tejto činnosti a opustia priestor školy bez nároku na stravu. Dochádzajúcim žiakom bude umožnený vstup do školy individuálne, následne budú čakať na začiatok vyučovania v Pavilóne B - trieda 8A.

                

  DÁTUM:               ROČNÍK:                            ČINNOSŤ - TERMÍN PRÁCE S UČEBNICAMI:    

  22.6.2020              4. a 9. ročník             preberanie učebníc/odovzdávanie učebníc v triede

  23.6.2020              3. a 8. ročník             preberanie učebníc/odovzdávanie učebníc v triede

  24.6.2020              2. a 7. ročník             preberanie učebníc/odovzdávanie učebníc v triede

  25.6.2020              1. a 6. ročník             preberanie učebníc/odovzdávanie učebníc v triede

  26.6.2020              5. ročník                    preberanie učebníc/odovzdávanie učebníc v triede - zvyšok žiakov

  29.6.2020               všetky                       triednická činnosť, práce v triedach, úprava areálu školy...

  30.6.2020               všetky                       ukončenie škoského roka 2019/20, rozdanie vysvedčení

   

   Organizácia ukončenia školského roka ako aj definitívna podoba klasifikácie jednotlivých predmetov bude známa a zverejnená po zasadnutí klasifikačnej pedagogockej rady v stredu 24.júna 2020.

   

 • OTVORENIE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 z 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania v základných školách od 1. júna 2020 a Rozhodnutia p. primátora zn.: M-BpB 430-4055/2020 z 21. mája 2020 o otvorení 1. - 5. ročníka ZŠ a ŠKD, Vám oznamujeme, že ZŠ Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 1. - 5. ročníka.

  Zákonný zástupca:

  - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) - toto vyhlásenie bude dostupné pri hlavnom vchode 1.6.2020 alebo stiahnuteľné:

  vyhlásenie na stiahnutie: Cestne_vyhlasenie_pre_rodicov.pdf

  -  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

  - dôsledne dodržiava stanovený čas príchodu dieťaťa podľa harmonogramu uvedeného nižšie

  - zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

  - dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020 

  - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Počet žiakov:                1. skupina (1AB) - 17 žiakov  Príchod:    7.30 hod     Obed:     11. hod

                                         2. skupina (2A) - 18 žiakov                       7.40 hod                     11.15 hod

                                         3. skupina (2B) - 10 žiakov                       7.40 hod                     11.30 hod

                                         4. skupina (3A) - 15 žiakov                       7.50 hod                     11.45 hod

                                         5. skupina (3B) - 15 žiakov                       7.50 hod                     12. hod

                                         6. skupina (4AB) - 19 žiakov                    8. hod                         12.15 hod

                                         7. skupina (5A) - 18 žiakov                       8.10 hod                     12.30 hod

                                         8. skupina (5B) - 14 žiakov                       8.10 hod                     12.45 hod

  Organizácia vyučovania:  bude prebiehať v upravenom režime, aktivity budú zamerané na rozvíjanie čitateľskej,  matematickej, prírodovednej a jazykovej (ANJ) gramotnosti, činnosti sa budú orientovať na prehlbovanie, upevňovanie a rozširovanie učiva v súlade s odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR. 

  Bližšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka. 

  Školský klub: 1. oddelenie - 1AB - 9A - Janíková -11 žiakov

                          2. oddelenie - 2AB - 2B - Kostelná - 8 žiakov

                          3. oddelenie - 3AB - 3B - Šindelárová - 11 žiakov

  Školský klub je otvorený maximálne do 15.30 hod a platia zaužívané zásady - pri skoršom odchode žiaka je nutná písomná správa od zákonného zástupcu v slovníčku.

  Dištančné vzdelávanie: Žiaci, ktorí zostanú doma a žiaci 6. - 9. ročníka, sa budú naďalej vzdelávať dištančne. Pre žiakov navštevujúcich školu výučba samozrejme plnohodnotne nahrádza dištančnú formu vzdelávania.

  Rozhodnutie ministra školstva: Rozhodnutie_ministra_o_obnoveni_vyucovania_od_1.6.2020.pdf

  Rozhodnutie p. primátora: RozhodnutieootvoreniZS_01_06_2020.pdf

  Video príchodu žiaka do školy: https://www.webnoviny.sk/vskolstve/cestne-prehlasenie-a-v-triede-maximalne-20-ziakov-video-ukazuje-ako-bude-vyzerat-otvorenie-skol-na-slovensku/

   

     

 • ZMENA ORGANIZÁCIE VZDELÁVANIA V ZŠ

  Vážení rodičia,

  dovoľte mi informovať Vás o vydaní dokumentu s názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ SR včera 18.5.2020 na svojej stránke (úplné znenie):

  https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

  Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Na základe informácii, ktoré spomínaný dokument obsahuje, vedenie ZŠ cez triednych učiteľov 1.- 5. ročníka rozposlalo dotazník portálom bezkriedy.sk a žiada Vás o vyjadrenie k umiestneniu Vášho dieťaťa v ZŠ od         1. júna 2020. 

  Dotazník je nutné vyplniť a zaslať späť triednym učiteľom najneskôr do zajtra 20. mája 2020. 

  Žiadame Vás o dodržanie temínu, nakoľko informácie o počte žiakov sú mimoriadne dôležité pre voľbu vhodnej formy, spôsobu a organizácie vyučovacieho procesu v škole ako aj zabezpečenie potrebného množstva dezinfekčných prostriedkov. Žiaci, ktorí neprajavia záujem o umiestnenie v škole sú povinní vzdelávať sa aj naďalej dištančnou formou.

  Nedoručenie dotazníka triednym učiteľom do termínu bude považované za nezáujem o umiestnenie žiaka do školy. 

  Dotazník pre žiakov 1. stupňa:

  Prieskum_zaujmu_1._-_4._rocnik.docx

  Dotazník pre žiakov 5. ročníka:

  Prieskum_zaujmu_5._rocnik.docx

 • POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET V 7. ROČNÍKU

  Vážení rodičia žiakov 6. ročníka,

  Na základe DODATKU č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu zo dňa 4. 4. 2019 pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2019 vyplýva:

  "Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne; a ak si žiak nevybral anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku vybrať ako druhý cudzí jazyk, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne, ktoré mu je škola povinná z rámca voliteľných hodín zabezpečiť."

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás dovoľujeme informovať o výbere povinne voliteľného predmetu pre Vaše deti na nasledujúce ročníky štúdia v našej základnej škole.

  Jedná sa o klasifikovaný predmet v 7. - 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne, jeho výber je záväzný a neskôr sa nedá zmeniť!

  Škola ponúka dve alternatívy: 

  - nemecký jazyk

  - cvičenia SJL a MAT

   Táto správa Vám bude odoslaná aj na portál bezkriedy.sk. 

  Vašu odpoveď vo forme spätnej správy alebo mailu na adresu dolneluky@gmail.com, ktorá bude slúžiť ako záväzná prihláška, očakávame najneskôr do 15.5.2020. 

  Prosím pristúpte k tomuto rozhodnutiu zodpovedne.

  Ďakujeme...

   

 • PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ

  Vážení rodičia žiakov 9. a 5. ročníka,

  MŠVVaŠ vydalo 29.4.2020 rozhodnutie týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy, z ktorého vyplývajú záväzné termíny pre podanie prihlášok na SŠ a určenie kritérií pre prijatie na jednotlivé SŠ. 

  Odporúčame sledovať stránky stredných škôl, na ktoré ste Vaše deti prihlásili, nakoľko najneskôr do 7. mája 2020 je povinné zverejniť kritériá prijatia uchádzačov.

  Záväzné termíny priebehu prijímania na stredné školy sú uvedené na priloženom plagáte.

  Všetky potrebné informácie, termíny ako aj všeobecné kritériá nájdete v ľavej časti hlavnej stránky zsbrezova.edupage.org/text15 v záložke výchovný poradca.

   

 • KLASIFIKÁCIA PREDMETOV

  Vážení rodičia,

  na základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019 / 2020" vydanej p. ministrom 6. 4. 2020 - riaditeľ školy k dnešnému dňu 20. 4. 2020,oboznamuje žiakov a ich zákonných zástupcov o neklasifikovaní niektorých predmetov.

  Po konzultáciách v metodických združeniach a pracovných komisiách pôsobiacich na oboch stupňoch v Základnej škole Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom, vydali ich vedúci k dnešnému dňu stanovisko o klasifikovaní, z ktorého vyplýva slovné hodnotenie resp. hodnotenie absolvoval/a - neabsolvoval/a pre tieto predmety:

  - všetky predmety 1. ročníka

  - výtvarná výchova

  - telesná výchova (a športová výchova)

  - hudobná výchova

  - etická / náboženská výchova

  - pracovné vyučovanie

  - prvouka

  - prírodoveda

  - vlastiveda

  - technika

  - informatika

  - nemecký jazyk

  Pedagógovia zároveň žiadajú žiakov, aby plnili pokyny a zadania vyučujúcich všetkých predmetov, nakoľko v prípade nesplnenia si povinností môže byť žiak na základe rozhodnutia pedagogickej rady komisionálne preskúšaný. 

  Tento oznam je platný v súčasných podmienkach mimoriadnej situácie, v prípade zmeny nariadenia a vydaní nového usmernenia alebo rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude aktualizovaný.

 • PODPISOVANIE PRIHLÁŠOK NA SŠ

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19, budú sa prihlášky na stredné školy podpisovať bez osobnej prítomnosti rodičov v škole, za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok (rukavice, rúšky, dezinfekcia).

  Dodržať tieto pravidlá a zákaz zhromažďovať sa je však možné iba v prípade prevzatia potrebných dokumentov, následného podpísania a odovzdania podpísanej prihlášky do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom. 

  TERMÍN VYZDVIHNUTIA PRIHLÁŠKY / ODOVZDANIA PODPÍSANEJ PRIHLÁŠKY:

  21. 4. - 24. 4. 2020   9.00 - 12.00 HOD

  POSTUP PODPÍSANIA PRIHLÁŠKY:

  1. Prevzatie obálky pri hlavnom vchode - zákonný zástupca si po zazvonení vo vestibule hlavného vchodu školy prevezme od pracovníka školy obálku obsahujúcu prihlášku na strednú školu a zápisný lístok. Všetky kontakty prebehnú iba za podmienky dodržiavania všetkých hygienických opatrení (rukavice, rúšky, dezinfekcia).

  2. Podpísanie prihlášky - v pohodlí domova prihlášku podpíšu obaja zákonní zástupcovia a žiak - v prípade nesplnenia tejto podmienky je totiž prihláška neplatná!

  3. Zápisný lístok - zápisný lístok si zákonní zástupcovia odložia - použijú ho až pri zápise na strednú školu, kde žiak nastúpi.

  4. Odovzdanie prihlášky - podpísanú prihlášku zákonní zástupcovia vložia do obálky (euroobalu) a vložia do poštovej schránky pri hlavnom vchode do budovy ZŠ.

   KONTAKT:

  V prípade ďalších otázok, prosím kontaktujte pani výchovnú poradkyňu - Mgr. Annu Kmeťovú cez portál bezkriedy.sk alebo priamo mailom na adrese annakmetova@zoznam.sk

   

 • USMERNENIE NA HODNOTENIE ŽIAKOV

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 6. apríla 2020  

  Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019 / 2020

  (mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020), 

  z ktorého mimo iných vecí vyplývajú princípy, zásady a odporúčania uvedené v spodnej časti tohto článku.

  Nejedná sa o úplné ukončenie známkovania - naopak sú tu vysvetlené možnosti a kritériá nesplnenia požiadaviek na prácu žiakov a následky, ktoré môže ich nedodržanie vyvolať.

  Motivujte, prosím, v rámci svojich možností, aj Vy Vaše deti k dodržiavaniu úloh, ktoré zabezpečujú plynulý chod výchovno - vyučovacieho procesu na našej škole v týchto mimoriadnych podmienkach.

  Želám Vám veľa energie, trpezlivosti a hlavne zdravia...

   

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

  ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

  ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

  ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

  Zásady hodnotenia

  - Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

  - Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.4.2020.

  Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

  V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu.

  V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

  - O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi.

  Získavanie podkladov na hodnotenie

  - Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

  - Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

  - V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

  - Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

  Postup do vyššieho ročníka

  - V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

  - V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  - V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

   

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Milí rodičia budúcich prváčikov,

  oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční v dňoch 

  15. apríla 2020 (streda) až 17. apríla 2020 (piatok) priebežne elektronickou formou.


  Na základe usmernenia MŠ SR, bude zápis detí v tomto školskom roku prebiehať len elektonicky za účasti zákonných zástupcov dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémií coronavírusu COVID-19.

  Dodržať tieto pravidlá a zákaz zhromažďovať sa je však, podľa nášho názoru, možné iba v prípade bezkontaktnej elektronickej komunikácie alebo odovzdania potrebných dokumentov do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom.  

  Je preto nutné, aby si zákonní zástupcovia stiahli tlačivo - 

   Ziadost_o_prijatie_dietata_2020___Cestne_prehlasenie_2020.doc

  alebo v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky Ziadost_o_odklad_2020.doc.

  V prípade, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť stiahnuť a vytlačiť si potrebné tlačivá z webovej stránky, budú ich mať k dispozícií v danom termíne od 15. 4. 2020 pri hlavnom vchode školy v úložnom boxe.

  Ďalšie informácie nájdete onedlho na našej webovej stránke v záložke - zápis do 1. ročníka - na ľavej strane.

 • POĎAKOVANIE OD PÁNA PRIMÁTORA

 • OZNÁMENIE MINISTRA ŠKOLSTVA

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol včera (24.3.2020) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.    

   „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

  Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.    

  Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.    

  "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

 • OZNÁMENIE O SAMOŠTÚDIU ŽIAKOV

  Vedenie školy informuje rodičov o povinnosti samoštúdia žiakov v období 16. - 27.3.2020:

  Preberané učivo bude podľa rozvrhu distibuované učiteľmi na portál www.bezkriedy.sk, kde sa žiaci oboznámia s úlohami na aktuálny deň. 

  Všetci žiaci si zoberú zo školy osobné veci (úbor, prezuvky, uterák, podložku pod zadok, hygienické vrecko) kvôli dezinfekcii priestorov školy.

  Rodičia neprítomných žiakov si osobné veci môžu vyzdvihnúť zo školy v priebehu dnešného dňa (piatok 13.3.2020) alebo v pondelok 16.3.2020.

   

  Ďakujeme za porozumenie a želáme Vám a Vašim rodinám veľa zdravia!

 • ZATVORENIE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  na základe posledného usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12.3.2020 vyplýva nutnosť uzavrieť všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky v období od 16.3. (pondelok) do 27.3.2020 (piatok) vrátane t.j. na dva pracovné týždne. Stalo sa tak v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

  Pre základné školy sú najdôležitejšie časti, ktoré hovoria o pokračovaní štúdia žiakov formou samoštúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy a termín Testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020

   

  Vedenie školy informuje rodičov o povinnosti samoštúdia žiakov v období 16. - 27.3.2020:

  Preberané učivo bude podľa rozvrhu distibuované učiteľmi na portál www.bezkriedy.sk, kde sa žiaci oboznámia s úlohami na aktuálny deň. 

  Všetci žiaci si zoberú zo školy osobné veci (úbor, prezuvky, uterák, podložku pod zadok, hygienické vrecko) kvôli dezinfekcii priestorov školy.

  Rodičia neprítomných žiakov si osobné veci môžu vyzdvihnúť zo školy v priebehu dnešného dňa (piatok 13.3.2020) alebo v pondelok 16.3.2020.

   

  Ďakujeme za porozumenie a želáme Vám a Vašim rodinám veľa zdravia!

   

  Kompetné znenie usmernenia:

  "Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

  Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     

  V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

  Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.    

  Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).    

  V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia."

 • UZATVORENIE PRIESTOROV ŠKOLY PRE VEREJNOSŤ

  Podľa pokynov k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID - 19 v meste Brezová pod Bradlom, primátor mesta s účinnosťou od 11.3.2020 od 12. hod. do odvolania mimo iných bodov odporúča "neumožňovať prenájom priestorov školy za účelom športových a podobných podujatí" a "obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí..". 

  Na základe týchto odporúčaní vedenie školy do odvolania zastavuje prenájom priestorov školskej telocvične a upozorňuje širokú verejnosť na minimalizáciu času stráveného v priestoroch školy.

  O skončení preventívnych opatrení budú nájomcovia telocvične informovaní na stránke školy.

   

  Za pochopenie ďakujeme!

 • 3. USMERNENIE K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

   

  Riaditeľstvo základnej školy v súvislosti so zvýšenými hygienickými opatreniami žiada rodičov o každodenné zaobstaranie malého čistého uteráka na ruky alebo jednorazových papierových utierok pre svoje dieťa. Tekuté mydlo je k dispozícii vo všetkých triedach a toaletách.

  Niekoľkokrát denne naďalej prebieha dezinfekcia v triedach, chodbách, učebniach i toaletách a žiaci sú prostredníctvom školského rozhlasu upozorňovaní na prísne dodržiavanie preventívnych opatrení.

  ĎAKUJEME!

   

  Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorého plné znenie je nasledovné: 

   

  11.03.2020

       "V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

       Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

  1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

  2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

  3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

  4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

  5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

  6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

  NARIAĎUJE SA:

  a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

  c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

  - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),

  - vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,

  - pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

       Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Dôrazne sa neodporúča:

  - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),

  - začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

   

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

  - vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

  - zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

  - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

  - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

  Ďalšie informácie nájdete tu:

  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

  http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf

   

  Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

  3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

   

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812"

 • ZRUŠENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na závažnosť situácie so šírením koronavírusu, v priamom kontexte s vyhlásením predsedu vlády zo dňa 9.3.2020, sa vedenie školy rozhodlo zrušiť krúžkovú činnosť do odvolania. 

  Škola prijala preventívne opatrenia vyplývajúce z druhého usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiaci sú každodenným hlásením upozorňovaní na dodržiavanie hygienických zásad.

  Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na celé znenie spomínaného usmernenia:

       "V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

  2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

       MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

       MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

       Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

       Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

       Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

  - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

  - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

  - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

   

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

        Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

  3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.

        MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

  - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

  - ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

  - pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

  - ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil."

   

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria